ด วงป ระจำเ ดือนมีน าคม ร าศีไ หนด วงดีมาแ รง

อาจารย์ออย เผยในเพจ ด วง 12 ร าศี ถึงคนด วงดีประจำเดือน 2564

โดยมีเกณฑ์ทั้งด วงดีมากมาแ รงที่สุด ปานกลางไปเรื่อยๆ และไม่แย่ เห นื่อย แต่ยังสู้ไหว

เริ่มจากด วงดีมากมาแ รงที่สุด ประกอบด้วย

ธนู

มั งกร

กุ มภ์

มีน

ดวงปานกลางไปเรื่อยๆ ประกอบด้วย

พ ฤษภ

ก รกฎ

ตุ ลย์

พิจิ ก

ด วงไม่แย่ เห นื่อย แต่ยังสู้ไหว ประกอบด้วย

เมษ

เ มถุน

สิ งห์

กั นย์

ข้อมูลkaosod