เ สนอเร าช นะ ม33 ให้โ อนเ งินเข้าบั ญชี

เลขาธิการประกันสังคม แจงร ายละเอียดในโครงการ ม.33 เร ารักกัน

ที่เ ปิดลงทะเ บียนไปแล้วผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแ รงงาน เผยการดำเนินงาน

ในขั้นตอนลงทะเ บียนเพื่อขอรับสิ ทธิ์ และเงื่ อนไขโครงการ ม.33 เร ารักกัน ว่าคุณสมบั ติผู้ประกันตนที่มีสิ ทธิ์ ดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 สัญชาติไทย

2 ไม่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

3. ไม่ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการ เร าช นะ

4. ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33 เร ารักกัน ผู้ที่มีสิ ทธิ์สามารถลงทะเ บียนผ่านทางเว็บไซต์

www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564

จากนั้นทางธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ในระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ได้ทาง www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22-29 มี.ค.

และ 5-12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท

โดยผู้ประกันตนสามารถใช้จ่ าย ซื้อสินค้ าและบริ การผ่านร้ านค้ า ผู้ประกอบการ บริ การ

ในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน หรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง และโครงการเร าช นะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ในส่วนกรณีของผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้ตรวจสอบสิ ทธิ์แล้ว และไม่ได้รับสิ ทธิ์โครงการ ม.33 เร ารักกัน

สามารถขอทบทวนสิ ทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564

โดยทางธนาค ารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่าง 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิ ทธิ์ผ่าน www.ม33เร ารักกัน.com

พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเ งินเข้าทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564

จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บ าท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริ การผ่านร้ านค้ า

ผู้ประกอบการ บริ การในร้ านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเ งินหรือภายใต้โครงการ คนละครึ่ง

และโครงการ เร าช นะ ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564

อย่ างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ค าดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตร า 33 มีสิ ทธิ์ได้รับเ งินเยี ยวย า 9.27 ล้านคน

รั ฐบ าลใช้วงเ งินประมาณ 37,100 ล้านบ าท โดยสำนักงานประกันสังคม

ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิ ทธิ์ ม.33 เร ารักกัน ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิ ทธิ์

และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบ ายรั ฐบ าล

สมาชิกทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ ควรโอนเ งินจำนวน 4000 บ าทเข้าทางบัญชีธนาค ารเลย จะได้ไม่ยุ่งย ากต่อการรับสิ ทธิ์

เรียบเรียง siamnews