เ ริ่มสิ้นเ ดือนมีน าคมนี้ คนละค รึ่งเ ฟส3

วันที่ 5 มี.ค. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า

เตรียมหารือนโยบ ายกับนายสุพั ฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรมว.พลังงาน

และนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง ขย ายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ที่มาตรการเฟส 1-2

จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.ว่าจะขย ายต่อไปเลยหรือไม่ หรือเป็นช่วงเวลาใด

และจะครอบคลุมผู้ที่ได้ สิทธิ์เดิม 15 ล้านคนที่ได้สิ ทธิ์เดิมไม่ต้องมาลงทะเ บียนใหม่

หรือจะเ ปิดลงทะเ บียนใหม่ทั้งหมด ให้สิ ทธิ์กับทุกคนที่อย ากได้

ตอนนี้ต้องออกแบบโครงการให้ชัดเจนก่อนเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

ถ้าฝ่ายนโยบ ายเห็นว่าจะไม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจอื่นๆ ออกมา

ก็สามารถเสนอโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับของเดิม

แต่จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าจะให้ต่อเ นื่องไปเลย หรือจะเว้นช่วงไว้แล้วจะให้สิ ทธิ์กี่คน จำเป็นต้อง 15 ล้านคนไหม

หรือจะให้ 30 ล้านคนเท่าเร าช นะ แต่ถามใจคือ ใครอย ากได้ต้องได้หมด นายกฤษฎากล่าว

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องแก้ข้อบกพร่องเดิม ที่มีในโครงการเฟส 1-2 เช่ น

จะต้องรวมภาคบริ การจากเดิมให้ซื้อได้เฉพาะสินค้ า ซึ่งจะต้องขอหารือกับธนาค ารกรุงไทยว่า

มีภาคบริ การเข้าร่วมโครงการในฐานข้อมูลมากน้อยแค่ไหน และสาเหตุที่ควรขย ายมาตรการเฟส 3 ออกไป

เพร าะเห็นว่าต้องการรักษาแ รงส่งให้เศร ษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้ เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วน ร้ านค้ าร ายเล็ก

ทั้งสินค้ าและบริ การกว่า 2 ล้านร าย ให้มีส่วนร่วมช่วยกันจับจ่ ายใช้สอยคนละครึ่งกับรั ฐบ าล

นายกฤษฎา กล่าวว่า ส่วนวงเ งินที่จะให้เ บื้องต้น ค าดว่าจะไม่ได้ให้ 500 บ าท เหมือนเฟส 2

ซึ่งอาจจะน้อยเกินไป แต่หากจะให้ร ายละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน ก็ต้องดูว่ามีเ งินเหลือพอหรือไม่

ซึ่งตอนนี้เ งินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้านล้านบ าท ในส่วนวงเ งินเยี ยวย า 5.5 แสนล้านบ าท ใช้ไปเกือบหมดแล้ว

จึงเหลือวงเ งินในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 2 แสนล้านบ าท ที่จะนำมาใช้ได้ ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบ ายว่าจะจ่ ายเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม

ส่วนข้อเสนอของนายสุพั ฒนพงษ์ ให้ลดอัตร าภาษีเ งินได้นิติบุคคล 20% เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนั้น

ต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้ว อัตร าภาษีไทยสูงเกินไปหรือไม่ เช่ น สิงคโปร์ อยู่ที่ 18%

แต่บ างประเทศก็สูงกว่าไทยมาก ในมุมมองคือ ถ้าลดภาษี ก็ช่วยเรื่องของการแข่งขัน จูงใจลงทุนเพิ่มขึ้นได้

แต่การเสนอต้องทำเป็นแ พ็คเกจ ถ้าลดภาษีเ งินได้นิติบุคคล ก็ต้องจัดเก็บร ายได้จากตัวอื่นมาทดแทนด้วย

ข้อมูลsiamnews