ค ลังเ ผย3 ก ลุ่มนี้ รับเ งิน5000

กระทรวงการคลัง ออกมาประกาศผล การยื่นเรื่องขอทบสิ ทธิ์ร่วมโครงการ เร าช นะ 3 กลุ่มต่อไปนี้

หากเ ช็กผลแล้วคุณสมบั ติผ่าน จะได้รับโอนวงเ งินสิ ทธิ์ 5,000 บ าท ในวันที่ 11 มีนาคม ที่จะถึงนี้

ผู้สื่อข่ าว ร ายงานว่า กระทรวงการคลัง ได้ออกมาประกาศผลการทบทวนสิ ทธิ์ โครงการ “เร าช นะ”

เป็นที่เรียบร้อย สำหรับประชาช นที่ยื่นเรื่องขอทบทวนสิ ทธิ์ผ่านเว็บไซต์ เร าช นะ.com เมื่อวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่ง 3 กลุ่ม ที่สามารถตรวจสอบผลทบทวนสิ ทธิ์ “เร าช นะ”

และหากผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเ งินสิ ทธิ์ 5,000 บ าท ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีดังนี้

1. กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตร า 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

2. กลุ่มเจ้าหน้าของที่รั ฐ

– กลุ่มเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบั ติงานอื่นใดในหน่วยงานของรั ฐ

– ข้าร าชการการเมือง

– ผู้รับบำนาญหรือเ บี้ยหวัดจากส่วนร าชการ

3. กลุ่มผู้มีเ งินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ประชาช น ทั้ง 3 กลุ่ม สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบผลการทบทวนสิ ทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทางเว็บไซต์ เร าช นะ.com หรือทางCall Center ของธนาค ารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111-1122

หากท่านผ่านการคัดกรองตามคุณสมบั ติ ก็จะได้รับวงเ งิน จำนวน 5,000 บ าท ผ่านทางแอปฯ “เป๋าตัง”

ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยใช้จ่ ายผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ “เร าช นะ”

ขอบคุณ คมชัดลึก