ค ลังออกมาต อบแ ล้ว ห ลังมีกระแ สขอเ พิ่มเร าช นะเ ป็น6 เ ดือน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่มีคนแห่พูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับมีข้อเรียกร้องอย ากให้

ทางกระทรวงการคลังหรือทางรั ฐบ าลเพิ่มระยะเวลาการเยี ยวย าโครงการเร าช นะ เป็น 6 เดือน

ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับโครงการเร าช นะเป็นโครงการเยี ยวย าสำหรับ ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญ หา cv-19

ในรอบใหม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เ กิดขึ้นอยู่ในตอนนี้

ซึ่งก็ทำให้ทุกภาคส่วนหรือประชาช นเ ดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นลู กจ้างนายจ้างต่างๆร้ านค้ าร้ านข ายนะ

จนทางกระทรวงการคลังหรือทางหน่วยงานรั ฐบ าลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาช น

ผ่อนคลายในสภาวะที่บ างท่านก็ตกงานกัน

ก็อย่ างที่เกริ่นไว้ใน หัวข้อเรื่องว่า มีคำถาม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ว่ามีการ

เรียกร้องให้เพิ่มระยะเวลาโครงการเร าช นะเป็น 6 เดือน ว่าทางประชาช นมีความเห็นอย่ างไรบ้ าง

ก็เ สียงตอบรับ ส่วนมากร้อยละ 80 เปอร์เ ซ็นต์ก็เห็นดี ก็เห็นว่าน่าจะเ พิ่มนะครับ แต่ถ้าหากว่า ลองคิด

ดูอีกทีนึงนะคะถ้าสมมุติว่า เป ลี่ยนจากการขย ายโครงการเร าช นะ 6 เดือน แล้วขอเป ลี่ยนเป็นเ งินสดแทน

อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ ชาวโซเ ชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมาตอบแล้วเ กี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ผู้มีสิ ทธิ์ได้รับเ งินคนละ 7,000 บ าท ร าว 30-35 ล้านคน

นายอาคม เผยถึงมาตรการ “เร าช นะ” ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เ งินคนละ3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน

รวมเป็น 7,000 บ าทโดยยืนยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่ างครอบคลุมประชาช นทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ

ซึ่งยืนยันไม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน เ นื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

เร าแยกไม่ได้ว่า จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการแพร่กระจ าย สู่กี่จังหวัด ถึงแม้บ างจังหวัดอาจไมได้รับผลกระทบ

แต่มันมีผลกระทบทางอ้อม มาตรการนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาช นทั่วไป อย่ างไรก็ตาม

เร าก็มีเกณฑ์การช่วยเหลือให้ตรงจุด เช่ น บ างกลุ่มอาจจะมีระบบเ งินเดือนอยู่แล้วที่รองรับความเ ดือดร้อนตรงนี้

เช่ น ขรก รั ฐวิสาหกิจ และแ รงงานในระบบ ที่ลงทะเ บียนกับประกันสังคม ก็มีมาตรการดูแลอยู่แล้ว

ข้อมูลsiamnews