อุตุเ ผย28 จังห วัด ระวั งฝนถ ล่มห นัก

วันที่ 6 มี.ค.64 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ความกดอากาศต่ำเนื่ องจากความร้อนปกคลุมบริ เวณประเทศไทยตอนบน

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริ เวณประเทศไทยตอนบน

มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบ างพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนบ างแห่ง

เนื่ องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณห ภูมิต่ำสุด 15-24 องศาเซลเ ซียส

อุณห ภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริ เวณจังหวัดเลย หนองค าย หนองบั วลำภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชั ยภูมิ

และนครร าชสีมา อุณห ภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเ ซียส อุณห ภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริ เวณจังหวัดกาญ จนบุรี ร าชบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี และส ระบุรี

อุณห ภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส อุณห ภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริ เวณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณห ภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเ ซียส

อุณห ภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริ เวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณห ภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเ ซียส

อุณห ภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณห ภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเ ซียส

อุณห ภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณห ภูมิต่ำสุด 25-26 องศา เซลเ ซียส อุณห ภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลsiamtopic