ยื ดเ วลาอ อกไปอีก สำห รับเร าช นะก ลุ่มพิเ ศษ

สำหรับโครงการ เร าช นะ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเ ปิดรับลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะว่า

ล่าสุดได้ขย ายระยะเวลาการปิดรับลงทะเ บียนสำหรับกลุ่มผู้ต้องการช่วยเหลือพิเ ศษออกไปจากวันที่ 5 มี.ค. 64

เป็นวันที่ 26 มี.ค 64 เพื่อดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมถึงผู้สูงอายุที่มีปัญ หาทางกายภาพ

เนื่องจากยังมีประชาช นกลุ่มดังกล่าวบ างส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้วันที่ 6-7 มี.ค 64 ธนาค ารกรุงไทย จะปิดระบบลงทะเ บียนเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

และจะเ ปิดระบบรับลงทะเ บียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 มี.ค.64 โดยประชาช นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่

เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเ บียนเค ลื่อนที่ของธนาค ารกรุงไทย ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษ ตร

และธนาค ารออมสิน ดำเนินการรับลงทะเ บียน นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธ ารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

อย่ างไรก็ตาม คลังขย ายระยะเวลาเ ปิดรับลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ ไปเป็น 26 มี.ค.นี้

เรียบเรียง siamstreet