ก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน เ งินเ ข้าวันไหนบ้ าง

ตรวจสอบสิ ทธิเร าช นะ รับวงเ งิน 7,000 บ าท รั ฐบ าลทยอยโอนเ งินเข้าบั ตรประชาช นให้กลุ่มไร้สม าร์ทโฟน-พิเ ศษ

ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเ บียน www.เร าช นะ.com วันไหน

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการโอนเ งินเร าช นะล็อตแรกให้กับกลุ่มที่ไม่มีสม าร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. ที่ผ่านมา และผ่านการตรวจสอบสิ ทธิได้รับสิ ทธิเร าช นะแล้ว

ซึ่งกระทรวงการคลังได้ทยอยโอนเ งินจำนวน 4,000 บ าท ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในวันนี้ (5 มี.ค. 64)

จากนั้นในสัปดาห์ถัดๆ จะทยอยโอนเ งินให้ 1,000 บ าท จนกว่าจะครบวงเ งิน 7,000 บ าท

สำหรับกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเ งินครั้งแรกจำนวน 7,000 บ าท โดยรั ฐบ าลจะทยอยโอนเ งินเข้าให้ร ายสัปดาห์ดังนี้

สามารถใช้จ่ ายผ่านบั ตรประจำตัวประชาช นแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ผ่านร้ านค้ า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนผู้ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64 ตรวจสอบสิ ทธิได้วันที่ 15 มี.ค.

หากผ่านการตรวจสอบคุณสมบั ติ จะได้รับเ งินครั้งแรกวันที่ 19 มี.ค. 64

ข้อมุลsanook