เกษ ตรกรเฮ เ งินเ ข้าวั นนี้ 10000

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.)

เริ่มโอนเ งินในโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพั ฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ปีการผลิต 2563/64

ตั้งแต่วันนี้ (25 ก.พ.) – 30 เมษายน 2564 โดยจะทยอยโอนเข้าบัญชีเกษ ตรกรโดยตรงกว่า 160,000 ร าย

เป็นจำนวนเเ งินกว่า 1,200 ล้านบ าท

โครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนเ งินให้เกษ ตรกรที่ขึ้นทะเ บียนผู้ปลูกข้ าว ปีการผลิต 2563/64

รอบที่ 1 กับกรมส่งเส ริมการเกษ ตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตร าไร่ละ 500 บ าท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่

หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน วงเ งินงบประมาณ 28,000 ล้านบ าท เป้าหมายเกษ ตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ เกษ ตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเ งินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

และกรณีที่เกษ ตรกรลู กค้ าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family

เมื่อเ งินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

ขั้นตอนเ ช็กเ งิน

เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

กรอกเลขบั ตรประจำตั วประชาช น พร้อมกดค้นหา

สำหรับผู้ที่ได้รับเ งินระบบจะขึ้นข้อมูลว่า โอนเ งินเรียบร้อยแล้ว โดยจะแสดง ชื่อโครงการ,

เลขที่บัญชี, วันที่โอน, สาขา ธกส. และ สถานะ

แต่หากผู้ที่ไม่ใช่เกษ ตรกรทำการตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเ บียน

(โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเ บียนเกษ ตรกรตามช นิดพืชที่ได้รับสิ ทธิ์ตามโครงการ)

ขอบคุณ prachachat