บั ตรคนจนร อบนี้ คนเ ก่าต้องลงอีกร อบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเ ปิด

ลงทะเ บียนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ในเร็ว ๆ นี้ โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลังจากการเ ปิดลงทะเ บียนโครงการ เร าช นะ สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ เช่ น

ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสม าร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้

หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น ทำให้เห็นว่ายังมีประชาช นที่มีร ายได้น้อย

แต่เข้าไม่ถึงสิ ทธิบั ตรสวั สดิการของรั ฐอยู่อีกไม่น้อย จึงต้องทบทวนสิ ทธิบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐใหม่

ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเ ปิดลงทะเ บียนหลังจากจบโครงการเร าช นะทันทีเลยหรือไม่ อย่ างไรก็ดี

จะพย าย ามทำให้เต็มที่ โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลัก ๆ คือ เรื่องของร ายได้

จะต้องเป็นผู้มีร ายได้น้อยตามเงื่ อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด” นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า

ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิ ทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน

โดยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป หลังจากจบการลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ

ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเ ปิดให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการ และประชาช นทั่วไป

เข้ามาลงทะเ บียนรับสิ ทธิบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ และจากนี้ไป

กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบั ตรสวั สดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิ ทธิผู้ถือบั ตรสวั สดิการมา 2-3 ปีแล้ว

เดิมจะเ ปิดทบทวนบั ตรสวั สดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เจอCV19 รอบใหม่จึงชะลอออกไปก่อน

โดยหลังจากจบการลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ ในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิ ทธิสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเ บียนทบทวนใหม่ทุกคน

ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเ ปิดลงทะเ บียนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เช่ น มีคนได้รับสิ ทธิบั ตรสวั สดิการ

แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าร าชการแล้ว ถ้าเ ปิดลงทะเ บียนรอบใหม่ ข้าร าชการก็จะไม่มาลงทะเ บียนแล้ว

เพร าะมีเ งินเดือนเกินกว่า 1 แสนบ าทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไป นางสาวกุลย ากล่าว

ทั้งนี้ การเ ปิดทบทวนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณฑ์และเงื่อ นไขใหม่

โดยจะพิจารณาคุณสมบั ติจากร ายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมา

ที่พิจารณาจากร ายได้ร ายบุคคล เช่ น ภรรย าในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเ งินได้บุคคลธรรมดา

แต่สามีเป็นผู้มีเ งินได้จำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรย าก็จะได้รับสิ ทธิ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์ร ายได้ครอบครัว

ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณาร ายได้ของครอบครัวนั้น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูร ายครอบครัวแล้ว

จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ อย่ างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง

เพร าะการเ ปิดลงทะเ บียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีร ายได้เพิ่มขึ้น

และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้ร ายได้ลดลงก็มี ร ายงานข่ าว แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564)

รั ฐบ าลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารั ฐสวั สดิการเพื่อเศร ษฐกิจฐานร ากและสังคม

เพื่อสนับสนุนโครงการบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือบั ตรคนจน รวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบ าท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบ าท จากปีงบประมาณ 2563

ขอบคุณ prachachat