ลดอย่ างต่อเ นื่อง ค วรรี บซื้อตุนเ ก็บไว้

วันที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:27 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ร าค านั้น ได้ปรับลดลงมา 200 บ าท โดยวันนี้ทองคำแท่ ง

รับซื้อบ าทละ 24,400 ข ายออกบ าทละ 24,500 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 23,967.96 ข ายออกบ าทละ 25,000บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ.

ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ