สภ าพอาก าศร้ อนขึ้น แต่ยังมีฝนตกบ างแ ห่ง

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

ลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน

ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่ง จึงขอให้ประชาช นในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเ กิดขึ้นไว้ด้วย

สำหรับภาคใต้มีฝนบ างแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันจึงมีแนวโน้มลดลง

เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

summer heat wave in the city

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้ (6 มี.ค.64)

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณ หภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย

หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา และบุรีรัมย์ อุณ หภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และลพบุรี อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงขลา

ปัตตานี ยะลา และนร าธิวาส อุณ หภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเ ซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล

อุณ หภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเ ซียส อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเ ซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเ ซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ติดตามสถ านการณ์จากกรมอุตุฯด้วยนะคะ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ

เรียบเรียง siamstree