หมดเ ขตวันนี้ สำห รับก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน

จากกรณี ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เ ปิดเผยว่า

คลังจะเ ปิดให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ เช่ น ผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ไม่มีโทรศัพท์สม าร์ทโฟน

ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ ผ่านสาขาธนาค ารกรุงไทย ออมสิน ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษ ตร (ธ.ก.ส.)

สำนักงานคลังจังหวัด และจุดให้บริการอื่นๆ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 วันนี้ เป็นวันสุดท้าย

จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว รีบมาลงทะเ บียนในวันเวลาที่กำหนด

นอกจากกลุ่มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟนแล้ว ยังเ ปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสบปั ญหาอื่นๆ ในการลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการ เร าช นะ ด้วย

ได้แก่

1.ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เ น็ตได้

2.ไม่สามารถที่จะมีสม าร์ทโฟน

3.ไม่สามารถเข้างานแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้

4.ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่ น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ วยที่ไม่สามารถเดินทางไป

ลงทะเ บียนเร าช นะ ได้เอง หรือเดินทางไปใช้จ่ ายวงเ งินสิ ทธิได้รับผ่านแอพลิเคชั่น เป๋าตัง

สำหรับผู้ที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 คลังจะกำหนดโอนวงเ งินสิ ทธิ์ครั้งแรก 4000 บ าท

เข้าบั ตรประชาช นให้ใช่จ่ายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ประมาณ 5 แสนคน

ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองสิ ทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุในการ ลงทะเ บียน เร าช นะ ได้แก่

1.ชื่อ-นามสกุล

2.เลขบั ตรประจำตั วประชาช นของผู้ลงทะเ บียน

3.ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่ น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

ขั้นตอนการยืนยันตั วตนผ่านเครื่องมือของธนาค ารกรุงไทย (เครื่อง EDC) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.เสี ยบบั ตรประชาช นเข้าไป

2.กำหนด PIN 6 หลัก รหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้ านค้ าในการใช้สิ ทธิเร าช นะ

3.ประชาช นต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า

4.ถ่ายรูปบั ตรประชาช น

อย่ างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว สำหรับการลงทะเ บียนของกลุ่ม ไม่มีสม าร์ทโฟน

สามารถไปลงทะเ บียนตามวันเวลาที่กำหนดได้ ตามจุดลงทะเ บียนต่างๆกว่า 3500 จุด

เรียบเรียง siamnew