ก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน รับเ งินวันแรก4000

วันที่ 4 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า วันนี้ กระทรวงการคลัง ประกาศผลคัดกรองผู้ที่ได้รับสิ ทธิมาตรการ

เร าช นะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน

ซึ่งการประกาศผลคัดกรองครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.ที่ผ่านมา

ผ่านจุดรับลงทะเ บียนกว่า 3,500 แห่ง จากการให้บริ การของ ธนาค ารออมสิน,

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเ บียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิ จะได้รับวงเ งิน 4,000 บ าท และการใช้สิ ทธิครั้งแรกได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.นี้

โดยใช้สิ ทธิผ่าน บั ตรประชาช น เพียงใบเดียว สามารถใช้ที่ร้ านค้ า ร้ านธงฟ้า ร้ านค้ าเร าช นะ

และร้ านค้ าคนละครึ่ง อีกทั้ง ยังสามารถใช้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่ น แท็กซี่

รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถจักรย านยนต์รับจ้าง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.2564

จะทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติในวันที่ 15 มี.ค.นี้ และจะได้รับวงเ งินสิ ทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค.นี้

วิธีเ ช็กสิ ทธิ

1 เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2 เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ

3 กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบั ตรประจำตั วประชาช น ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเ กิด (ข้อมูลตามบั ตรประชาช น)

4 เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

วิธีเช็ กสิ ทธิผ่านคอลเซ็นเตอร์ กรุงไทย Call Center ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) โทร. 02-111-1122

ผู้ที่ได้ ไม่ได้รับสิ ทธิ ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ เร าช นะ หลังจากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์

ระบบจะขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิ ทธิเร าช นะ และจะแจ้งวันโอนพร้อมจำนวนเ งินที่โอน

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ระบบจะแจ้งเหตุผล พร้อมแจ้งให้ ทบทวนสิ ทธิ

โดยผู้ที่จะขอทบทวนสิ ทธิสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มี.ค.2564

ซึ่งกระทรวงการคลังได้เ ปิดเป็นรอบที่ 2 แล้ว

ขอบคุณ ข่ าวสด