คำชะโ นด ให้เ ข้าวันแ รก แต่ยังไม่ค่ อยมีคนเ ดินทางมา

บรรย ากาศทั่วไป ที่วังนาคิ นทร์คำชะโนด วันแรกยังไม่คึกคักมากนัก หลังปิดมานานกว่า 2 เดือน

นักท่องเที่ ยวและผู้แส วงบุญที่เดินทางมา ไม่ต้องนั่งรอคิวที่จุดพักคอย ทุกคนสามารถลงทะเ บียนที่จุดบริ การได้ทันที

โดยใช้บั ตรประชาช น ใบขับขี่ หรือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบั ตรคิว

ส่วนผู้ที่ไม่ได้นำบั ตรประชาช น หรือบั ตรอื่น ๆ ติดตั วมา ต้องกรอกเอกสาร เพื่อจะสามารถติดตามตั วได้

หลังจากนั้น นักท่องเที่ ยวและผู้แสวงบุญ ที่รับบั ตรคิวแล้ว สามารถทยอยเข้ารับการตรวจคั ดกรองตามมาตรการ 12 ข้อ

ได้ทันที โดยไม่ต้องรอเข้าเป็นคณะ ที่กำหนดไว้รอบละ 50 คน เนื่ องจากมีนักท่องเที่ ยวเดินทางมาในวันแรกไม่มากนัก

ส่วนบรรย ากาศทั่วไป ปร ากฏว่า ร้ านค้ าแผงข ายลอตเตอรี่ เริ่มคึกคัก นักท่องเที่ ยว

ต่างให้ความสนใจเลื อกซื้อลอตเตอรี่ ที่มีการกำหนดจุดข ายอย่ างชัดเจน ขณะที่ลานบวงสรวง

ข้างสะพานเข้าเกาะคำชะโนด มีนักท่องเที่ ยวละผู้แสวงบุญ จำนวนมาก เดินทางมาบวงสรวง

กันอย่ างไม่ข าดสาย เห ตุการณ์ทั่วไปเป็นไปตามปกติ

ระบบการคัดกรองเร าก็ยังทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ ปัญ หาอุปสรรคยังไม่พบ ซึ่งยังคงเน้นมาตรการ

ตามประกาศของ ศบค. งดสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการลูบคลำ วัตถุ สิ่งของ สิ่งก่อสร้ าง ในพื้นที่

ส่วนบ่อน้ำศักสิ ทธิ์ยังงดปล่อยน้ำ ต้องขออนุญ าตคณะกร รมการควบคุมโรคระดั บจังหวัดอีกครั้ง

และจากร ายงานยังไม่มีประชาช นที่มาจากพื้นที่เสี่ ยงเข้ามาในพื้นที่

ที่มา homecable