วั นนี้ลงอีกค รั้งแ ล้ว ร าค าทองคำ

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 09:26 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ร าค านั้น ได้ปรับลดลงมา 150 บ าท โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 24,600

ข ายออกบ าทละ 24,700 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 24,149.88 ข ายออกบ าทละ 25,200 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเ กตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ.

ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสัง เกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เ ซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เ ซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผ ลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ