พ รุ่งนี้วั นสุดท้ าย ก ลุ่มไม่มีส มาร์ทโ ฟน

สำหรับการลงทะเ บียน เร าช นะ กลุ่มพิเ ศษ ไร้สม าร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ที่ลงทะเ บียนรับเ งินเยี ยวย า 7,000 บ าท สามารถลงทะเ บียนเพื่อรับสิ ทธิได้ถึงพรุ่งนี้ 5 มี.ค. วันสุดท้าย

โดยมาตรการ เร าช นะ กลุ่มพิเ ศษ ไม่มีสม าร์ทโฟน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง ออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ

รอบที่ 1

ลงทะเ บียนระห ว่าง วันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564

– ตรวจสอบสิ ทธิ ทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติ วันที่ 4 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเ งินสิ ทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 2564

รอบที่ 2

– ลงทะเ บียนระหว่ างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564

– ตรวจสอบสิ ทธิ ทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติ วันที่ 15 มี.ค. 2564

– ได้รับวงเ งินสิ ทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 2564

อย่ างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้ 5 มี.ค64 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเ บียน กลุ่มพิเ ศษ

ไร้สม าร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ รีบลงทะเ บียนกันนะคะ

เรียบเรียง siamstreet