ใ กล้ห มดเ ขตแล้ว ใครยังไม่ส มัคร รี บเลย

วันที่ 2 มี.ค.64 นายทศพล ก ฤตวงศ์วิ มาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ย้ำผู้ประกันตนตามมาตร า 33 ที่มีเ งินฝากทุกบั ญชีรวมกันไม่เ กิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สามารถลงทะเ บียนโครงการ “ม33เร ารักกัน” ได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.นี้ เพื่อรับเ งินเยี ยวย าผลกระทบ

นายทศพล เ ปิดเผยว่า หลังเ ปิดให้ลงทะเ บียนโครงการ ม33เร ารักกัน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา

ตอนนี้มีผู้ลงทะเ บียนแล้วเกือบ 8 ล้านคน แต่ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียน

จึงขอความร่วมมือนายจ้ างช่วยตรวจสอบลู กจ้ างในสถานประกอบการ หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเ บียนเพื่อรักษาสิ ทธิ

ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตร า 33 สามารถลงทะเ บียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค.นี้ ตั้งแต่ 06.00-23.00 น.

ที่เว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ซึ่งผู้ที่ลงทะเ บียนแล้ว กดยืนยันตั วตน ในวันที่ 15-21 มี.ค.64

ส่วนผู้ที่ลงทะเ บียนแล้วแต่ไม่ผ่าน สามารถขอทบทวนสิ ทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มี.ค.64

ข้อมูลsiamtopic