เตรี ยมรับมื อ พ ายุถ ล่มห นักพ รุ่งนี้

วันนี้ (3 มี.ค.64) ก รมอุตุนิยมวิทย า ประกาศ พายุฤดูร้อนบริ เวณประเทศไทยตอนบน

(มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 03 มีนาคม 2564 ระบุว่า

ในช่วงวันที่ 3-4 มี.ค.2564 บริ เวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุม

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากอ่ าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามา

ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

ลักษณะเช่ นนี้จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ ในบริ เวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จึงขอให้ประชาช นในบริ เวณดังกล่าว

ระมั ดระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเ กิดขึ้นไว้ด้วย

โดยจะมีผลกระทบดังนี้

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ภาคเห นือ: จังหวัดพิ ษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพ ชรบูรณ์ ตาก แพร่ น่าน และอุ ตรดิตถ์

ข้อมูลsiamtopic