เ งินเ ข้าเ ป๋าตังแล้วเ ช้านี้1000 บ าท

คลังเริ่มโอนเ งินเร าช นะ ให้คนมีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่ผ่านคุณสมบั ติเป็นร ายสัปดาห์

เริ่มวันนี้ 18 ก.พ. ถึง 25 มี.ค. 64 โครงการเร าช นะ รับสิ ทธิ 3,500 บ าท (2 เดือน)

ให้กับผู้ที่สิ ทธิ 3 กลุ่ม เช่ น บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน, คนมีแอปเป๋าตัง และประชาช นทั่วไป

ที่ผ่านคุณสมบั ติ 7 ข้อตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

โดยครั้งนี้ กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ที่เคยร่วมโครงการกับรั ฐบ าล เช่ น คนละครึ่ง และเร าเที่ ยวด้วยกัน

ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ในวันที่ 5 ก.พ. 64

เพื่อดูว่าจะได้รับสิ ทธิเร าช นะหรือไม่ หากผ่านเกณฑ์และคุณสมบั ติ กระทรวงการคลังจะทยอยโอนเ งินให้เป็นร ายสัปดาห์ ดังนี้

ซึ่งวงเ งินในแอปเป๋าตังจะใช้ได้กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการ เช่ น ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ, ร้ านค้ าร่วมคนละครึ่ง

และร้ านค้ า-บริ การขนส่งสาธารณะ (แท็กซี่ มอเตอร์ไซต์) ร่วมเร าช นะ เริ่มใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

อย่ างไรก็อย่ าลืมเ ช็กเ งินกันนะครับวันนี้เ งินเข้า 1000 บ าท

ขอบคุณ Sanook News