รู้ผ ลแ ล้ววั นนี้ เร าช นะ ก ลุ่มผู้ที่ไม่มีสม าร์ทโ ฟน

วันที่ 4 มี.ค.2564 กระทรวงการคลัง ประกาศผลคัดกรองผู้ที่ได้รับสิ ทธิมาตรการ เร าช นะ

สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน ซึ่งการประกาศผลคัดกรองครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ.ที่ผ่านมา ผ่านจุดรับลงทะเ บียนกว่า 3,500 แห่ง

จากการให้บริ การของ ธนาค ารออมสิน, ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเกษ ตร, สำนักงานคลังจังหวัด,

สำนักงานสรร พสามิตพื้นที่, สำนักงานสรร พากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเ บียนเคลื่ อนที่ของกระทรวงมหาดไทย

เร าช นะ

โดยผู้ที่ได้รับสิ ทธิ จะได้รับวงเ งิน 4,000 บ าท และการใช้สิ ทธิครั้งแรกได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.นี้ โดยใช้สิ ทธิผ่าน

บั ตรประชาช น เพียงใบเดียว สามารถใช้ที่ร้ านค้ า ร้ านธงฟ้า, ร้ านค้ าเร าช นะ และร้ านค้ าคนละครึ่ง อีกทั้ง

ยังสามารถใช้กับผู้ให้บริ การขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่ น แท็กซี่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟใต้ดิน รถจักรย านยนต์รับจ้าง

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค.2564 จะทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติในวันที่ 15 มี.ค.นี้

และจะได้รับวงเ งินสิ ทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค.นี้

วิธีเ ช็กสิ ทธิ

– เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

– เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ

– กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบั ตรประจำตั วประชาช น, ชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเ กิด (ข้อมูลตามบั ตรประชาช น)

– เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ

วิธีเ ช็กสิ ทธิผ่านคอลเ ซ็นเตอร์ กรุงไทย

– Call Center ธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น) โทร. 02-111-1122

ผู้ที่ได้-ไม่ได้รับสิ ทธิ

ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ เร าช นะ หลังจากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ระบบจะขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิ ทธิเร าช นะ

และจะแจ้งวันโอนพร้อมจำนวนเ งินที่โอน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ระบบจะแจ้งเห ตุผล พร้อมแจ้งให้ ทบทวนสิ ทธิ

โดยผู้ที่จะขอทบทวนสิ ทธิสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มี.ค.2564 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เ ปิดเป็นรอบที่ 2 แล้ว

อย่ างไรก็ตาม สำหรับใครที่ลงทะเ บียน กลุ่มพิเ ศษ วันนี้คลังเตรี ยมประกาศผลผู้ที่ได้รับ สิทธิ์

เรียบเรียง siamstreet