4นักษั ตรพอเ จอเรื่ องเดื อดร้ อน หันห น้าพึ่ งใครไม่ได้

อาจารย์ออย เผยในเพจ ด วง 12 ร าศี ถึงด วง 4 นักษั ตรที่คนอื่นมักมาขอความช่ วยเหลือ

คนอื่นชอบนำความเดื อดร้อนมาให้ แต่พอเร าเดื อดร้อน หันหน้าพึ่งใครแทบไม่ได้ แต่เป็นคนมีบุญ มักมีเรื่ องไม่ค าดฝันมาช่ วย

โดยทั้ง 4 นักษั ตร คนอื่นมักมาขอความช่ วยเหลือ คนอื่นชอบนำความเดื อดร้อนมาให้ แต่พอเร าเดื อดร้อน

หันหน้าพึ่งใครแทบไม่ได้ แต่เป็นคนมีบุญ มักมีเรื่ องไม่ค าดฝันมาช่ วย

ประกอบด้วย

ชวด

มะโรง

มะเมีย

มะแม

ข้อมูลkaosod