ห ล่นอั นดั บส่งอ อก ข้ าวไทย

วันที่ 2 มี.ค. นายเจ ริญ เหล่าเจริ ญทั ศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย กล่าวว่า

การส่งออกข้ าวในเดือน ม.ค. 2564 มีปริ มาณ 421,477 ตัน มูลค่ า 7,826 ล้านบ าท

โดยปริ มาณและมูลค่ าส่งออกลดลง 12.2% และ 15.4% เมื่อเที ยบกับเดือน ธ.ค. 2563

ที่มีการส่งออกปริ มาณ 480,102 ตัน มูลค่ า 9,257 ล้านบ าท

ส่งผลให้ประเทศไทยหล่นลงไปอยู่ในอันดั บที่ 4 เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้ าวร ายอื่น ๆ

ซึ่งนำโดยอินเดีย เวี ยดนาม ปากี สถาน เนื่ องจากผู้ส่งออกข้ าวไทยยังคงประสบปัญ หาข าดแคลนตู้คอนเ ทนเนอร์

และค่ าระวางเรือที่ปรับตั วสูงขึ้นมาก ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้ าได้ตามกำหนด

ประกอบกับร าค าข้ าวไทยยังคงสูงกว่าคู่แ ข่งมาก จึงทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้ าวจากแหล่งที่มีร าค าถูกกว่า

ส่งผลให้การส่งออกข้ าวข าวมีปริ มาณ 145,085 ตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น สาธารณรั ฐประชาธิปไตยคองโก จีน โมซั มบิก ฟิลิ ปปินส์ เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้ าวนึ่งมีปริ มาณ 118,174 ตัน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอ ฟริกา

เช่ น แอ ฟริกาใต้ เยเมน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้ าวหอมมะลิ (ต้นข้ าว) มีปริ มาณ 97,971 ตัน

ลดลง 32.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่ น สหรั ฐฯ ฮ่องกง จีน แค นาดา สิ งคโปร์ เป็นต้น

นายเจ ริญ กล่าวอีกว่า ในเดือน ก.พ. 2564 ปริ มาณส่งออกข้ าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ตัน

เนื่ องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาค้ างส่งมอบให้กับผู้ซื้อในแถบแอ ฟริกา เอเชีย และอเ มริกา ทั้งในส่วนของข้ าวข าว

ข้ าวนึ่ง และข้ าวหอมมะลิ ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ ๆ ยังมีปริ มาณไม่มากนัก เนื่ องจากร าค าข้ าวข าวและข้ าวนึ่งของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก

ที่มา khaosod