วันห ยุดประจำเดื อนมีน าคม

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานกรณีคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่ม วันห ยุดกรณีพิเ ศษ และ

วันห ยุดประจำภาค เพื่อกระตุ้นการจับจ่ ายใช้สอยของประชาช น เนื่ องจากไทยต้องเผ ชิญกับสถ านการณ์การแพร่cv-19

หรือการแ พร่ระลอกใ หม่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศร ษฐกิจภายในประเทศ

สำหรับ วันหยุดประจำภาค ตาม มติ ครม. โดยเฉ พาะวันหยุดประจำภาค ได้แก่

ภาคเหนือ : วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (วันห ยุดประเพณีไ หว้พระธาตุ)

ภาคอีสาน : วันจั นทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (วันห ยุดประเพณีงานบุญบั้ งไฟ)

ภาคใต้ : วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (วันห ยุดประเพณีส ารทเดื อนสิบ)

ภาคกลาง : วันพฤหั สบดีที่ 21 ต.ค. 64 (วันห ยุดเทศกาลออกพร รษา)

ส่งผลให้ในเดื อนมีนาคม 2564 มี วันห ยุดย าว ติดต่อกัน 3 วัน สำหรับภาคเห นือ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันห ยุดเทศกาลไ หว้พระธาตุของภาคเห นือ

Phrathat Cho Hae at Phrathat Cho Hae Temple, Phrae

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นวันห ยุดประจำสั ปดาห์

วันอาทิ ตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันห ยุดประจำสั ปดาห์

ข้อมุลsiamnews