ม33 เร ารักกั น รีบส มัครก่ อนหมดเ ขต

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่ านมา ทางเพจเฟ ซบุ๊ก สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์

ได้มีการโพ สต์ข้อความระบุว่า อย่ าลืม เหลืออีก 7 วัน ลงทะเ บียน ม.33 เร ารักกัน

นายท ศพล กฤ ตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึง โครงการ ม33 เร ารักกัน ว่า

หลังเ ปิดให้ลงทะเ บียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มีผู้ลงทะเ บียนแล้วเกือบ 8 ล้านคน

แต่ยังมีผู้ประกันตนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียน ทั้งนี้ ขอความร่ วมมือนายจ้างช่วยตรวจสอบลู กจ้าง

หากเข้าหลักเก ณฑ์ที่กำหนดให้รีบลงทะเ บียนเพื่อเป็นการรักษาสิ ทธิ์ของตนเอง ลงทะเ บียนได้ถึงวันที่ 7 มี.ค. 64

ผ่ านเว็บไซต์ .ม33เร ารักกัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น. (เหลื ออีก 7 วัน)

ย้ำให้กดยืนยันตั วตน ในวันที่ 15-21 มี.ค. 64 สำหรับผู้ประกันตนคนใดที่ลงทะเ บียนแล้ว

แต่ไม่ผ่านสามารถขอทบทวนสิ ทธิผ่านเว็บไซต์ ม33เร ารักกัน ในวันที่ 15-28 มี.ค.64

ที่มา สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพั นธ์