เ ห็นด้ วยห รือไม่ เสนอเ พิ่ม เร าช นะเป็น6 เ ดือน

ขอความเห็นทุกคน ควรเพิ่มเร าช นะเป็น 6 เดือน ดีไหม หลังจากมีกระเเสโซเชียล

อัพเดทประชาช นจำนวนมาก มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อย ากให้เพิ่มเร าช นะอีก 6 เดือน

เนื่ องจากมีโพสสอบถามความเห็นชาวโชเชี่ ยลตามกลุ่มสวั สดิการต่างๆ ถึงความเห็นของประชาช นส่วนใหญ๋ถึงเรื่อง

อย ากให้เพิ่มเร าช นะอีก 6 เดือน มีผู้เข้าไปคอมเม้นจำนวนมากว่าเห็นด้วย เพร าะประชาช นยังเดือดร้อน

ความคิดเห็นชาวโซเชี ยล

ความคิดเห็นชาวโซเชี ยล

อย่ างไรก็ตามเร าช นะเฟสเเรกยังเเจกไม่หมด ท่านไหนไม่ได้ สามารถยื่นทบทวนสิ ทธี์ได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม2564 กันเลยครับ

โครงการเร าช นะ เ ปิดทบทวนสิ ทธิ์ รอบ 2 เเล้ว ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มี.ค. รับเงิน 7,000 บ าท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า โครงการเร าช นะ เ ปิดให้ทบทวนสิ ทธิ์สำหรับประชาช นที่

ไม่ได้รับสิ ทธิ์เร าช นะ ตั้งเเต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com โดยเเบ่งออกเป็น 2 รอบ

คือ รอบที่ 1 ระหว่ างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -21 กุมภาพันธ์ 2564 เเละรอบที่ 2 ระหว่ างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

ข้อมูลsiamnew