วั นที่4 มีน าคม เ งินเ ข้าก ลุ่มไหน

เร าช นะ โครงการเยี ยวย าประชาช นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่cv-19 โดยการสนับสนุนวงเ งินช่วยเหลือ

ค่ าครองชีพเดือนละ 3,500 บ าทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สูงสุด 7,000 บ าท ความคืบหน้าล่าสุดมีประชาช น 3 กลุ่ม

ที่ได้รับโอนวงเ งินสิ ทธิ์เยี ยวย ามาแล้ว 2 งวด และ 4 งวด แล้วแต่กลุ่ม ใช้จ่ายสะพัดกว่า 45,000 ล้านบ าท

เร าช นะ แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ ายได้รับสิ ทธิ์ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ กลุ่มนี้ได้รับวงเ งินอัตโนมั ติ

กลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง-เร าเที่ ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตั วตนเปิด G-Wallet

ภานในวันที่ 27 มกร าคม 2564 กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเ บียนผ่าน www.เร าช นะ.co ใหม่

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล(ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง”ในโครงการคนละครึ่ง/เร าเที่ ยวด้วยกัน)

ลงทะเ บียน”เร าช นะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกร าคม- 12 กุมภาพันธ์ 2564

*เพิ่มกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ อาทิ กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่ น ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ ทุพพลภาพ ลงทะเ บียน”เร าช นะ” ได้ที่ ธนาค ารกรุงไทย ทุกสาขา/

จุดบริ การเคลื่ อนที่ ,ธนาค ารออมสิน ทุกสาขา/จุดบริ การเคลื่อนที่, ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตร(ธ.ก.ส.)

ทุกสาขา/จุดบริ การเคลื่อนที่ ,สำนักงานคลังจังหวัด76 จังหวัดทั่วประเทศ ,สำนักงานสร รพสามิตพื้นที

และสำนักงานสร รพาการพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้- 5 มีนาคม 2564 หากผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ

จะได้รับวงเ งินสิ ทธิ์ผ่านบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด

เ ช็กเ งินโอน เดือนมีนาคม

กลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ มีไทม์ไลน์รับโอนวงเ งินสิ ทธิ์ ดังนี้

งวดที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

งวดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

งวดที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บ าท

กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปฯ เป๋าตัง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนเร าช นะ

ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com มีไทม์ไลน์รับโอนวงเ งินสิ ทธิ์ ดังนี้

งวดที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 5 วันที่18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ส่วนประชาช นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ แยกเป็น

ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564ทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติในวันที่ 4 มีนาคม 2564

มีไทม์ไลน์รับโอนวงเ งินสิ ทธิ์ ดังนี้

งวดแรก วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บ าท

งวดที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

งวดที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ลงทะเ บียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2564 ทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติในวันที่ 15 มีนาคม 2564

มีไทม์ไลน์รับโอนวงเ งินสิ ทธิ์ ดังนี้

งวดแรก วันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับวงเ งินสิ ทธิ์ครั้งแรก 6,000 บ าท

งวดที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บ าท

ข้อมูลsiamnews