รี บใช้ คนละค รึ่งเ ฟส2 เ ป๋าตัง จะห มดเ ขตแ ล้ว

โค รงการคนละครึ่งเฟส 2 เตื อนผู้ใช้สิ ทธิ 3,500 บ าท รีบใช้สิ ทธิก่อนหมดเขตภายในวันที่ 31 มี.ค. 64

หลังจากที่รั ฐบ าลที่ได้คิกออฟมาตรการลดภาระค่ าใช้จ่ายของประชาช น และกระตุ้นเศร ษฐกิจตามโครงการคนละครึ่งเฟส 2

ผ่ านการใช้จ่ ายในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเมื่อปลายปี 63 ตามเงื่อ นไขที่รั ฐบ าลกำหนดไว้

รั ฐบ าลและประชาช นร่วมกันจ่ ายซื้อสินค้ า 50% ผ่านแอปฯ เป๋าตัง กำหนดสิ ทธิวันละ 150 บ าท

ยอดการใช้จ่ ายรวมไม่เกิน 3,500 บ าท ตลอดโครงการ หากใช้ไม่หมดจะทบยอดรวมให้ใ หม่ในทุกๆ วัน

ใช้สิ ทธิกับร้ านค้ าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเท่านั้น ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. ในแต่ละวัน หากไม่ใช้ใน 14 วันระบบจะตั ดสิ ทธิ

อย่ างไรก็ตาม โค รงการคนละครึ่งเฟส 2 ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการใช้สิ ทธิได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

สำหรับใครที่สิ ทธิยังเห ลืออยู่ก็สามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยทีเ ดียวนะครับ

ขอบคุณ สนุกด อทคอม