มาห นักก ว่าเ ดิม พ ายุฤดูร้ อน

วันที่ 3 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเห นือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้น

โดยมีลัก ษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโ ชกแ รงบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริ เวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากภั ย

ที่อาจจะเ กิดขึ้นดังกล่าว โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลู กสร้ างและป้ายโฆ ษณาที่ไม่แข็งแ รง

สำหรับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวังความเ สียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ เวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ

และทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเห นือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่ องจากในช่วงนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีแนวโน้มลดลง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

เตรี ยมตั วรับมือ

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ