คว ามเ ฮง12 ร าศีพร้ อมเ ลขนำโ ชคเดื อนมีน าคม

“อ.สมศั กดิ์ ศิ ษย์พระโหร า” หมอดูชื่อดัง เ ปิดระดั บคว ามโ ชคดี ในการเสี่ ยงโ ชค พร้ อมเลขนำโ ชค

ทั้ง 12 ร าศี ประจำเดือนมีนาคม 2564 ผ่านเพจ Horoworld ดังนี้

ร าศีเมษ (ความโ ชคดีระดั บ 6)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล เลือกที่สลากเต็ม ๆ แผงเรียงร ายแถวแน่น ๆ ดึงมาเลยเป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 2 0 3

ร าศีพฤษภ (ความโ ชคดีระดั บ 8)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล ขยันติดตามเลขเก่า เบอร์เดิม เพิ่มเติมได้อีกเป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 0 8 3

ร าศีมิถุน (ความโ ชคดีระดั บ 7)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล แวะกลุ่มพ่ อค้ า แ ม่ข าย หน้าศูนย์การค้ ารับโ ชคดีกัน

เลขนำโ ชค : 6 4 2

ร าศีกรกฎ (ความโ ชคดีระดั บ 9)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล หมายเลขบ้ าน หมายเลขห้องพักเป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 9 7 5

ร าศีสิงห์ (ความโ ชคดีระดั บ 5)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล พ่ อค้ า แ ม่ข ายรุ่นอายุใกล้เคียงกัน ให้โ ชคดี

เลขนำโ ชค : 7 6 4

ร าศีกันย์ (ความโ ชคดีระดั บ 10)

ไหว้สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ เส ริมโ ชค ขอพร เสี่ ยงร างวัลก่อนเดินทางกลับเป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 1 2 0

ร าศีตุ ลย์ (ความโ ชคดีระดั บ 6)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล พบเจอคนข ายแบบบังเอิญ เรียกซื้อเรียกรับเป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 9 0 8

ร าศีพิ จิก (ความโ ชคดีระดั บ 10)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล เจ้าที่เจ้าทาง ศาลต า-ย ายที่บ้ าน หรือ ที่ทำงานให้โ ชคดีมีเฮง

เลขนำโ ชค : 9 0 5

ร าศีธนู (ความโ ชคดีระดั บ 5)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล เ ชื่อเซนต์ตั วเองได้เลย มาดนิ่ง ๆ แบบนี้พอจะขยับ รับโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 7 5 4

ร าศีมั งกร (ความโ ชคดีระดั บ 10)

ไม่เ ชื่อเรื่องศ าสตร์เร้นลับ ก็เ ชื่อตนเอง ซื้อเลขชุด ขอบอกว่ามีโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 9 7 6

ร าศีกุมภ์ (ความโ ชคดีระดั บ 8)

รับทานอาหารกันไป มีคนข ายสลาก มาเลียบเคียงก็เสี่ ยงไว้เป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 6 8 2

ร าศีมีน (ความโ ชคดีระดั บ 10)

โ ชคซื้อเสี่ ยงสลากร างวัล ก็ไม่พลาดให้ล่วงเลยผ่านไป ซื้อเสี่ ยงสลากร างวัลให้ห้างเป็นโ ชคดี

เลขนำโ ชค : 1 2 6

ขอบคุณเพจ Horoworld