ห นุ่มด วงดีถูกร างวัลที่1 ห ลังก ลับจ ากคำชะโ นด

จากกรณีที่ จ.อุดรธานี มีหนุ่มมาจากอุตรดิตถ์ทร าบชื่อคือนายสงกร านต์ อุตตะมะ อายุ 43 ปี ที่อยู่ 93 ม.2 ต.วังหิน

อ.เมื องอุ ตรดิตถ์ ซื้อลอตเตอรี่ ถูก 2 ฉบับ ทำอาชีพขับรถรับส่งเห็นไปข ายตลาดที่บ้ านดุง โดยนายสงกร านต์เผยว่า

วันก่อนถูกร างวัล ได้แวะไปก่อนคำชะโนดจะเ ปิดวันที่ 3 มี.ค.เลยตั ดสินใจซื้อล็ อตเตอร์รี่ติดไม้ติดมือ 2 ใบ

และอธิ ษฐานปู่ศรี สุทโธและย่ าประทุมมาให้ถูกร างวัลด้วยปร ากฏว่าถูกร างวัลที่ 1 เป็นเศร ษฐีหน้าใ หม่รับทรั พย์ 12 ล้านบ าท

โดยนายสงกร านต์ได้เดินทางไปสภ.บ้ านดุงแจ้งความประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับ ร.ต.อ.ธเนษฐ โชติศิริ รอง สว.สอบสวนสภ.บ้ านดุงเรียบร้อยแล้ว

ยินดีด้ วยจ้า

ขอบคุณ ตระเวนข่ าว 3