ก ลุ่มไม่มีสม าร์ทโ ฟน สมั ครได้ถึ ง5 มีน าคมนี้

นับถอยหลังมาตรการ “เร าช นะ” ที่รั ฐได้เ ปิดช่องทางให้กลุ่มผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน หรือกลุ่มพิเ ศษ

ทั้งกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เ น็ตได้หรือกลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอพพลิ เคชั่นเป๋าตัง

ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการรับเ งินเยี ยวย า 7,000 บ าทจากรั ฐ และช่องทางในการใช้จ่ ายซื้อสินค้ าหรือจ่ายค่ าบริ การ

เนื่ องจากไม่สามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้ ให้กลุ่มพิเ ศษไม่มีสม าร์ทโฟนได้ลงทะเ บียนเร าช นะได้ถึงวันที่ 5 มี.ค.2564 นี้

ลงทะเ บียน ‘ม.33เร ารักกัน’ รับเ งิน 4,000 หมดเขต 7 มี.ค.นี้

กลุ่มไม่มีสม าร์ทโฟนสามารถนำบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ดเพียงใบเ ดียว ไปลงทะเ บียนเร าช นะได้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1.สาขาธนาค ารกรุงไทย

2.สาขาธนาค ารออมสิน

3.สาขาธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

4.จุดบริ การเคลื่ อนที่ของธนาค ารกรุงไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2563 กระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเ บียน

จนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเ บียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอนลงทะเ บียนกลุ่ม “ไม่มีสม าร์ทโฟน”

สำหรับลงทะเ บียนผ่านหน้าจอของธนาค ารกรุงไทย จะมีระบบลงทะเ บียนให้คล้ายๆ กับที่ประชาช นทั่วไปลงทะเ บียนปกติ

ผ่าน www.เร าช นะ.com เพียงแต่ระบบนี้จะไม่เ ปิดให้คนทั่วไปเข้าใช้งานได้ แต่เป็นระบบที่ให้เฉ พาะเจ้าหน้าที่ธนาค ารกรุงไทย

เป็นผู้ทำการลงทะเ บียนให้แทน

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุในการลงทะเ บียน “เร าช นะ” ได้แก่

-ชื่อ นามสกุล

-เลขบั ตรประจำตั วประชาช นของผู้ลงทะเ บียน

-ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่ น ชื่อผู้ที่ติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

(ซึ่งอาจเป็นเจ้าตั วหรือบุคคลในครอบค รัวได้ โดยต้องให้ทั้งชื่อและเบอร์โทร)

ส่วนขั้นตอนการ “ยืนยันตั วตน” ผ่านเครื่องมือของธนาค ารกรุงไทย (เครื่อง EDC) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

-เสียบบั ตรประชาช นเข้าไป

-กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้ านค้ าในการใช้สิ ทธิเร าช นะ

-ประชาช นต้องถ่ายรูปภาพใบหน้า

-ถ่ายรูปบั ตรประชาช น

กลุ่ม “ไม่มีสม าร์ทโฟน” จะได้เ งิน “เร าช นะ” เมื่อไหร่?

หลังจากลงทะเ บียนเส ร็จแล้ว ให้รอผลการลงทะเ บียน โดยทางธนาค ารจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรอง

และตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่? ซึ่งผู้ลงทะเ บียนต้องเข้าไป “ตรวจสอบสถานะ” อีกครั้ง

ถ้าเ ช็คสิ ทธิแล้วพบว่า “ผ่าน” จึงจะได้รับเ งินเยี ยวย าตามโครงการ “เร าช นะ”

โดยจะได้รับวงเ งินเข้าบั ตรประชาช นทุกวันศุกร์ สั ปดาห์ละ 1,000 บ าท งวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564

จำนวน 4,000 บ าท และงวดถัดไปจะได้รับ 1,000 บ าท จนครบวงเ งิน 7,000 บ าท

โดยวงเ งินดังกล่าว ไม่สามารถกดเป็นเ งินสดได้ และประชาช นกลุ่มนี้สามารถใช้จ่ายเ งินจากสิ ทธิเร าช นะ

ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เช่ นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ

ข้อมูลสถานีข่ าวกระทรวงการคลัง, ธนาค ารกรุงไทย, เร าช นะ.com