รีบซื้ อ ท องวั นนี้ลงห นักสุด

วันที่ 2 มกร าคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 09:26 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ร าค านั้น ได้ปรับลดฮวบลงมาถึง 450 บ าท โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 24,550

ข ายออกบ าทละ 24,650 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 24,104.40 ข ายออกบ าทละ 25,150 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ.

ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่านี้ผู้บริ โภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านขายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เ ซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผ ลิต

5. ต้องระบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ