คลั ง ตร วจร้ านค้ า เร าช นะ ไม่ให้ซื้อหรือข าย แทนเ จ้าของสิ ทธิ

คลัง จับมือ ก.พาณิชย์ ตรวจร้ านค้ าเอาเปรียบโครงการเร าช นะ ห้ามเดลิเวอรี่ เป็นคนกลาง ซื้อ-ข าย

สินค้ าแทนเจ้าของสิ ทธิ พร้อมอัพเดต ยอดลงทะเ บียน พุ่ง 1.5 ล้านคน ใช้จ่ายทะลุ 2.42 หมื่นล้านบ าท

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เ ปิดเผยความคืบหน้าของการแก้ ไขปัญ หาการฉวยโอกาสขึ้นร าค าสินค้ าและบริ การของผู้ประกอบการร้ านค้ า

และบริ การร ายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเร าช นะ ว่า กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิ ชย์ตรวจสอบผู้ประกอบการร้ านค้ า

หรือผู้ให้บริ การร ายย่อยที่ขึ้นร าค าสินค้ าหรือบริ การเกินควรซึ่งถือเป็นการเอาเปรี ยบประชาช นผู้บริโภค

หลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากประชาช นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ หากประชาช นพบเห็นพฤติกร รมดังกล่าวสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์

หมายเลขโทรศัพท์ 1569 หรือแจ้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน พร้ อมหลักฐานในการร้องเรียน รวมถึงช่องทางติดต่อกลับของท่าน

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1569@dlt.go.th หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่ อนไขจริง

กระทรวงการคลังจะระงับการใช้เค รื่องรูดบั ตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC และแอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน”

ของร้ านค้ าตลอดจนระงับการจ่ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที และจะดำเ นินการตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่า ในส่วนของผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริ การร ายย่อยที่ไม่ปฏิบั ติตามเงื่ อนไขของโครงการฯ

ที่กำหนดให้รับชำระค่ าสินค้ าและ/หรือบริ การโดยตรงจากประชาช นตามร าค าสุ ทธิของสินค้ าและ/หรือบริ การนั้น ๆ

และมีการซื้อ-ข ายสินค้ าหรือรับบริ การกันจริงโดยไม่เป็นการดำเ นินการผ่านคนกลาง เช่ น

การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบริ การรับสั่งอาหาร (Food Delivery Service) เป็นต้น หากตรวจสอบพบว่า

มีผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริ การร ายย่อยกระทำผิดเงื่ อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลัง จะดำเนินการระงับการใช้แอปพลิเคชัน

“ถุงเ งิน” ตลอดจนระงับการจ่ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที และจะดำเ นินการตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องต่อไป

สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้ ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ วยเหลือเป็นพิเ ศษ

ได้ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 1.5 ล้านคน

สำหรับประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เป็นต้นมา จำนวน 24,283.4 ล้านบ าท

ส่วนประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอ ปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเร าเที่ ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเ บียนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติเบื้ องต้น

และยืนยันการใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 15.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสม

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,930.3 ล้านบ าท รวมมีผู้ใช้สิ ทธิ์โครงการฯ

ทั้งสิ้นจำนวน 29.3 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษ ฐกิจไทยแล้วกว่า 45,213.7 ล้านบ าท

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอ ปพลิเคชัน “ถุงเ งิน”

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริ การร ายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ

ที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากกว่า 1.1 ล้านกิ จการ โดยภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

เป็นภูมิภาคที่มีการใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์สูงสุดถึงร้อยละ 36 ของการใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์รวม ตามมาด้วย

กรุ งเทพและปริม ณฑล ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำดั บ

ข้อมูลprachachat