เร าช นะ ยืนยันตั วตน ไม่สำเ ร็จ เปลี่ ยนใช้บั ตรประชาช นแทน

“เร าช นะ” อัพเดทล่าสุด หลังประชาช นพบปัญ หายืนยันตั วตนผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ไม่สำเร็จ หรือ

ไม่สะดวกใช้จ่ายผ่าน G-Wallet คลังแนะวิธีแก้ รีบทำก่อนปิดรับลงทะเ บียน 5 มี.ค.64!

คืบหน้าล่าสุด มาตรการ “เร าช นะ” รับเ งิน 7,000 บ าท เยี ยวย าCV-19 หลังรั ฐบ าลเ ปิดให้ลงทะเ บียน

“เร าช นะกลุ่มพิเ ศษ” สำหรับประชาช นผู้ไม่มีสม าร์ทโฟน และประชาช นผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ คนชร า ผู้พิการ

ทุพพลภาพ ผู้ป่ วยติ ดเตียง ฯลฯ ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเ บียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์ที่ได้รับผ่าน

แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภาครั ฐได้ร่วมกับ 3 แบงค์รั ฐ คือ ธนาค ารกรุงไทย ธนาค ารออมสิน

และธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหก รณ์การเกษ ตร ตั้งจุดเ ปิดรับลงทะเ บียนในทุกสาขาของทั้งสามธนาค าร

รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ทำการเ ปิด จุดรับลงทะเ บียนโครงการเร าช นะ “One Stop Service” ร่วมด้วยนั้น

ล่าสุดวันนี้ (28 ก.พ.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผยว่า นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง

ลงพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติ ดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของจุดบริ การ One Stop Service

โครงการเร าช นะ ได้แก่จุดบริ การ ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลั กษ์ และที่ว่าการอำเภอขุขั นธ์

รวมทั้งได้ตรวจเยี่ ยมสถานคุ้มรองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ เพื่อรับทร าบถึงปัญ หา ข้อจำกัด

การเข้าถึงมาตรการต่างๆ ของรั ฐบ าล ซึ่งในครั้งนี้ธนาค ารกรุงไทยได้เข้ามาอำนวยความสะดวกรับลงทะเ บียน

เพื่อร่วมโครงการเร าช นะให้แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มคร องคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ด้วย

ข้อมูลbangkokbiznews