ก รมอุตุแ จ้ง24 จังห วัด ให้ระวั งฝนถล่ มห นัก

วันที่ 2 ก.พ.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีพายุฤดูร้อนเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโ ชกแ รง

และลู กเห็บตกบ างแห่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาช นบริ เวณดังกล่าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโ ชกแ รงและลู กเห็บตกที่อาจจะเ กิดขึ้น โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลู กสร้ างและป้ายโฆ ษณาที่ไม่แข็งแ รง

สำหรับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวังความเสี ยหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษ ตรไว้ด้วย ทั้งนี้

เนื่ องจากบริ เวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

และทะเลจีนใต้แล้ว

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล สำหรับความกดอากาศต่ำ

เนื่ องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่ องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

24 จังหวัดเตรี ยมตัวรับมือ

มาแน่ห นักด้วย

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ