5ร าศี ชี วิตเ จอแต่อุ ปสร รค สบ ายต อนแก่

หม อกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผยถึงด วง 5 ร าศี

โดยทั้ง 5 ร าศี เป็นคนเสี ยสละให้คนอื่นตลอด แต่ผลที่ได้มักถูกเอาเปรี ยบเสมอ ที่ผ่ านมามีแต่อุปสร รคกีดข วาง

ชี วิตไม่ค่อยร าบรื่น หลายครั้งรู้ว่ามีคนเอาเปรี ยบ โกหก แต่ก็ต้องจำใจยอม ช่ วงนี้พย าย ามอดทน เพร าะพูดไปมีแต่จะแย่กว่าเดิม

ร าศีเหล่านี้บั้นปล ายสบ าย ยิ่งอายุเยอะมากขึ้น ความเป็นอยู่ยิ่งดีขึ้น เรียกว่าสบ ายตอนแก่

ประกอบด้ วย

ร าศีมั งกร

ร าศีมี น

ร าศีพฤ ษภ

ร าศีกร กฎ

ร าศีกั นย์

ข้อมุลkhaosod