รี บเลย ทบท วนสิ ทธิ์เร าช นะ ร อบ2 ถึง8 มีน าคมนี้

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า โครงการเร าช นะ เ ปิดให้ทบท วนสิ ทธิ์สำหรับประชาช นที่ “ไม่ได้รับสิ ทธิ์เร าช นะ”

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ

คือ รอบที่ 1 ระหว่ างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และรอบที่ 2 ระหว่ างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

สำหรับขั้นตอนการยื่นทบทวนสิ ทธิ์ มีดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2.กดเมนู ทบท วนสิ ทธิ์ ปุ่มสีเห ลือง

3.กรอกเลขบั ตรประจำตั วประชาช น 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเ กิดตามฐานข้อมูลบั ตรประชาช น

4.กด ขอทบท วนสิ ทธิ์

5.รอตรวจสอบสิ ทธิ์เร าช นะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม

วิธีเ ช็คสิ ทธิ์เร าช นะ

1.เข้าเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิ ทธิ์

3.กรอกข้อมูล เ ช็คสิ ทธิ์เร าช นะ โดยใช้ หมายเลขประชาช น ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเ กิด

4.คลิกตรวจสอบสถานะ

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า สำหรับไทม์ไลน์การโอน “เ งินเร าช นะ” มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

กลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บั ตรคนจน) จะได้รับเ งินอัตโนมัติ

เริ่มโอนเ งินงวดแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564

งวดต่อไป ได้รับโอนทุก “วันศุกร์” ดังนี้

12 กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

26 กุมภาพันธ์ 2564

5 มีนาคม 2564

12 มีนาคม 2564

19 มีนาคม 2564

26 มีนาคม 2564

กลุ่มที่ 2 ผู้ได้สิ ทธิ “คนละครึ่ง” และ “เร าเที่ ยวด้วยกัน” โดยกลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เร าเที่ ยวด้วยกัน” แล้ว ไม่ต้องดำเนินการลงทะเ บียนใด ๆ

หากผ่านเก ณฑ์คัดกรอง จะมีข้อความแจ้งเตื อนผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” ให้กดยืนยันสิ ทธิ และจะได้รับวงเ งินโอนสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ตร วจสถานะการได้รับสิ ทธิผ่าน www.เร าช นะ.com วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกดยืนยันสิ ทธิผ่าน “เป๋าตัง”

และได้รับวงเ งินครั้งแรก จำนวน 2,000 บ าท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรกอีก 1,000 บ าท) 18 กุมภาพันธ์ 2564

งวดต่อ ๆ ไปจะได้รับโอนวงเ งินอีกครั้งละ 1,000 บ าท รับเ งินทุก “วันพฤหั สบดี” ดังนี้

25 กุมภาพันธ์ 2564

4 มีนาคม 2564

11 มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ลงทะเ บียนเร าช นะ ใหม่ผ่าน www.เร าช นะ.com โดยเป็นกลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเ บียนรับสิ ทธิ “คนละครึ่ง”

หรือ “เร าเที่ ยวด้วยกัน” มาก่อนจะไม่มีชื่อในระบบ กลุ่มนี้จะต้องลงทะเ บียนเร าช นะใหม่ โดยเ ปิดรับสมั ครลงทะเ บียนผ่าน

www.เร าช นะ.com ตั้งแต่ 29 มกร าคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น.

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิ ทธิผ่าน www.เร าช นะ.com 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับวงเ งินครั้งแรกจำนวน 2,000 บ าท

(รวมตกเบิกจากสั ปดาห์แรกอีก 1,000 บ าท) 18 กุมภาพันธ์ 2564 โอนเ งินต่อ ๆ ไป โอนทุก “วันพฤหั สบดี” โอนครั้งละ 1,000 บ าท ดังนี้

25 กุมภาพันธ์ 2564

4 มีนาคม 2564

11 มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564

ข้อมูลthebangkokinsigh