5นักษั ตร ผ่ านเรื่ องเศ ร้ามาม าก แต่ชี วิตกำลั งจะดีขึ้ น

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เ ปิดเผยคำทำนายด วงช ะต า 5 นักษั ตร ที่มักถูกคนที่ไว้ใจเอาเป รียบ

เจอเรื่องเศ ร้า เ สียเ งินทอง-คนรัก แบบไม่ค าดคิด แต่เร็วๆนี้ ชี วิตใ หม่ฟ้าใหม่กำลังจะมา

โดยข้อคว ามระบุว่า 5 ปีนักษั ตรเหล่านี้ เป็นคนมองโลกในแง่ดี จึงมักถูกคนใกล้ชิดคนที่ไว้ใจเอาเปรี ยบ

ถูกหลอกบ่อยครั้ง ที่ผ่ านมาเจอเรื่องเศ ร้า เรื่องเ สียเ งิน เ สียทอง เ สียเพื่อน คนรัก แบบไม่ค าดคิด ไม่น่าเ ชื่อ

ในระยะใกล้ๆ นี้ จะเ กิดสิ่งที่ค าดไม่ถึงเกี่ ยวกับชี วิตคุณอย่ างกะทันหัน แต่จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ขอให้เลิกคิดถึงอดีตที่ไม่ดีที่ผิดห วังได้แล้ว ชี วิตใ หม่ฟ้าใ หม่ กำลังจะมา

ประกอบด้ วย

ปีเถ าะ

ปีม ะโรง

ปีมะเ มีย

ปีร ะกา

ปีจ อ

ข้อมูลkhaosod