ด วงการเ งิน12 ร าศี ประจำเดื อนมีน าคม

เ ปิดด วงการเ งินปักษ์แรกของเดือนมีนาคม 2564 ของทั้ง 12 ร าศี ใครจะด วงการเ งินดีแบบสุด ๆ

วันนี้กระปุกดอทคอมได้นำดูด วงการเ งิน 12 ร าศี ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดย อ. สมศักดิ์

จากเว็บไซต์ Horoworld.com มาฝาก รีบตามมาดูด วงแม่น ๆ ประจำเดือนนี้กันเลย

ร าศีเ มษ วันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม

การเ งิน : พอมีพอใช้สอยต้องประห ยัดกันอีกแล้วน้า มีท่ามีทางว่าจะไปได้สวยเกือบดีเกือบได้ระดั บห นึ่ง

ร าศีพฤษภ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 13 มิถุนายน

การเ งิน : ต้องขยันเคลื่ อนไหวกระชับฉับไว คิดไวทำไวมัวรีรอเชื่ องช้าอึดอาจก็จะพลาดคล าดเคลื่ อนการเ งินที่ค าดห วังหลุดลอยไป

น้ำขึ้นไม่คอยท่ากาลเวลาก็ไม่คอยคุณ จัดเ ต็มทุกรูปแบบไปเลยจ้า

ร าศีมิถุน วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม

การเ งิน : ช่วงนี้คว ามดีคว ามซื่อตรงเห็นได้ชัดว่าเป็นผลที่มีในตนเองเสมอ ๆ การงานก็ยังดีต่อเนื่ องไม่มากไม่น้อย

กำลังเริ่มดีขึ้นอย่ างน่าอิจฉาเลยเชี ยว การเ งินมีทีท่าว่าจะอู้ฟู้อีกด้วยหล่ะซิ รื่นร มย์สมฤดีกันหล่ะ

ร าศีกรกฎ วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม

การเ งิน : ยังคงมาต รฐาน พื้นฐานหลักทรั พย์เดิมแน่นหนา มีแตกหน่อ รอขย ายการเจริ ญเติบโตได้อีก

พัฒนาเป็นแบบมืออาชีพเลยเชี ยวจะบอกให้ ความเดื อดร้อนน่าจะไม่เป็นปัญ หา การเ งินรับมา-จ่ ายไปไร้ขีดจำกัด

ร าศีสิงห์ วันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันย ายน

การเ งิน : เจอกับปัญ หาอุปสร รคอีกแล้ว แบบทดสอบมาอีกแล้ว การเ งินเริ่มติด เริ่มขัดข้องไม่ลื่นไหลเหมื อนเดิม

แต่ค าดว่าไม่น่าจะเนิ่นนานมากนัก แก้ ไขปัญ หาเฉพ าะหน้าไปก่อน ขยันอดทนมุ่งมั่นผ่านพ้นไปได้เชื่ อมือ

ร าศีกันย์ วันที่ 17 กันย ายน ถึง 16 ตุลาคม

การเ งิน : มักจะเป็นผลดีกับพ่ อค้ าแ ม่ข ายซื้อมาข ายไปทำกำไรกันหน้าชื่นใจกันเชี ยว ทั้งลู กค้ าขาจรขาประจำ

อุดหนุดจุนเจือกันพร้ อมหน้าพร้ อมตาแม้แต่งานประจำก็ไม่น้อยหน้าผลงานผลเ งินเด่นชัดประจักตา

ร าศีตุลย์ วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน

การเ งิน : เหม าะสมกับธุรกิ จครอบครัว มีกิจการงานขย ายเติบโตขึ้นได้รับผลดี

หรือผู้ที่รับข ายฝากรับจำนำจำนองลู กค้ าเพียบถามไถ่กันสายไม่ว่างเลยนะคุณ ได้เวลาสะสมทรั พย์

รับเ งินทยอย ๆ มาแบบนี้ก็พอยิ้มได้เบิกบ านย าวนาน

ร าศีพิจิก วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

การเ งิน : มีความต่อเนื่ องประติดประต่อไม่ต้องรอ เดินหน้าเต็มรูปแบบให้รู้ไว้ คว ามสำเร็จนี้มาจากสองมือสองแขนจริง ๆ

ขยันอดทนจริงก็ได้รับผลให้เห็นกันจริง และพอจะเดินเลื อกซื้อของดีของแพงกินกับครอบค รัวอิ่มแน่

ร าศีธนู วันที่16 ธันวาคม ถึง 15 มกร าคม

การเ งิน : เหมื อนจะร าบรื่นดีในสายตาของคนทั่วไป แต่ภาระที่รับผิดชอบอยู่ ภาระหนักเหมื อนกัน การเ งินรับมาจริง

แต่ก็ต้องจ่ ายจริงไปอีกแล้ว ต้องเร่งเพิ่ มความขยันอีกนิด และอาจจะหางานพาสท ามส์ เส ริมเพื่อเพิ่มร ายได้

ร าศีมั งกร วันที่ 16 มกร าคม ถึง 12 กุมภาพันธ์

การเ งิน : คว ามเจริ ญรุ่งเรืองแผ่ขย ายของธุรกิ จ การงานยังสาม ารถต่อยอดแตกแขนงได้อีกอย่ างต่อเนื่ อง

การเ งินมีร ายรับสมเห ตุสมผลสรุปตอนท้าย แฮปปื้กันถ้วนหน้า ๆ ชื่นใจรับเ งินกันหนักมือแบบไม่เกรงใจใคร

ร าศีกุมภ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม

การเ งิน : ต้องใช้ความสามารถตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนจริง ๆ การเ งินโลดโผนวิบวับ ๆ ได้รับมาเท่านี้ตัวเลขหลายหลัก

กระจายไปตามภาระที่จ่อคิวให้กันไป จะเหลื อมากเหลื อน้อยก็ดูแล้วเฉี ยดฉิว แต่พอจะเหลื อมากกว่าอีกนิด

ร าศีมีน วันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน

การเ งิน : มีความสบ ายใจยิ้มได้สดใสเลยเชี ยวแหละ มีเ งินเป็นร ายรับเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจมิได้ข าด

ช่วงนี้จะซื้อจะหาสิ่งของเครื่ องใช้ หรืออาหารโภช นาการให้อิ่มหน่ำสำร าญใจให้ร างวัลตนเองบ้ างก็ดีนะคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Horoworld.com