ขั้ นต อนการรั บเ งิน เร ารักกั น

เกาะติดม าตรการ “ม.33 เร ารักกัน” เปิ ดไทม์ไลน์ขั้นตอนรับเงิ น 4,000 บ าท

เมื่อผู้ประกันตน มาตร า 33 ในระบบประกันสังคม ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์

www.ม33เร ารักกัน.com แล้ว ต้องทำอย่ างไรต่อ?

เกาะติดมาตรการ “ม.33 เร ารักกัน” ที่รั ฐออกมาช่วยเห ลือผู้ประกันตน มาตร า 33

ในระบบประกันสังคม เนื่ องจากเป็นหนึ่งในก ลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถ านการณ์CV-19

1.ต้องมีสั ญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตน มาตร า 33 หรือต้องเป็นผู้ประกันตน มาตร า 33 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

3.ไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิในมาตรการเร าช นะ

5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บ าท โดยยึดตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ไทม์ไลน์ ม.33 เร ารักกัน มีขั้นตอนอย่ างไรบ้ าง?

21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 เปิ ดลงทะเบี ยน ม.33 เร ารักกัน

8 – 14 มี.ค. 2564

ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลผู้ประกันตน มาตร า 33 ที่เข้ามาลงทะเบี ยนในเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน

15 มี.ค. 2564

ในวันนี้มีขั้นตอนที่สำคัญ คือ

1) ประก าศผลลงทะเบี ยน ม.33 เร ารักกัน

2) ผลการลงทะเบี ยนสำเร็จ เริ่มยืนยันตั วตนผ่ านแอพพลิเคชั่ นเป๋าตัง

3) ผลการลงทะเบี ยนไม่สำเร็จ ระบบเปิ ดทบทวนสิ ทธิ

22 มี.ค. 2564 ผู้ที่ยืนยันตั วเรียบร้อย จะได้รับเงิ นเยี ย วย างวดแรก 1,000 บ าท

28 มี.ค. 2564 ระบบปิดการยื่นทบทวนสิ ทธิ

5 เม.ย. 2564 ประกาศผลยื่นทบทวนสิ ทธิ

12 เม.ย. 2564 ระบบเริ่มโอนเงิ นให้กลุ่มทบทวนสิ ทธิ โดยจะได้รับเงิ นเยี ย วย าทั้งหมด 4,000 บ าท

31 พ.ค. 2564 สิ้นสุดมาตรการ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถใช้เงิ นจากมาตรการนี้ได้

หากเลยวันที่กำหนด วงเงิ นจะถูกตัดสิ ทธิทันที

ข้อมูลbangkokbiznews