ค ลังจ่อพิจ ารณาช่ วยเห ลือเพิ่ มอีกก ลุ่ม

วันที่ 27 ก.พ.64 นายกฤ ษฎา จีนะวิจ ารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร ายละเอียดมาตรการเยี ยวย าข้าร าชการ

พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ลู กจ้างรั ฐ หากได้ข้อสรุปแล้ว จะมีการหารือร่วมกับ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพื่อรับนโยบ ายต่อไป

สำห รับหลักการเบื้ องต้น ข้าร าชการระดั บสูงจะไม่ผ่ านเกณฑ์รับสิ ทธิเข้าร่วมโครงการ เนื่ องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้เ งินเดือนอยู่

แต่จะพิจ ารณาว่าจะช่วยข้าร าชการระดั บใด และวิธีการอย่ างไรบ้ างต่อไป ซึ่งมีข้าร าชการอยู่ทั้งหมดกว่า 1 ล้านคน

นายกฤษฎากล่ าวอีกว่า เนื่ องจากระบบข้าร าชการง่าย ไม่ย าก ข้อมูลมีอยู่แวในระบบ ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในร ายละเอี ยดอีกครั้ง

ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้น ยังไม่สาม ารถระบุได้ แต่จะดำเนินการให้เร็ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมารั ฐบ าลได้ออกโครงการ เร าช นะ รับสิ ทธิ 7,000 บ าท

เพื่อช่ วยเหลือประชาช นที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 ทั้งผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และประชาช นทั่วไปที่เข้าข่ ายเก ณฑ์

ที่กระทร วงการคลังกำหนดโดยกเว้น ผู้ประกันตน ม.33 และข้าร าชการ ก่อนต่อมาจะได้ออกโครงการ ม33เร ารักกัน

เพื่อช่ วยเหลื อผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตร า 33 ด้วย

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่ าวอัมริ นทร์ทีวี