เ ผยวงเ งินช่ วยเห ลือ ม33 เร ารั กกัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ ชาวโซเ ชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าช่ วงปีกว่าๆกับ CV

หลายคนทั่วประเทศได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐและเอกชน

ไม่ว่าจะเป็นค่ าคร องชีพอะไรต่างๆก็ต้องมีการจับจ่ ายใช้สอย

บ างกิจการบ างธุรกิ จที่ได้ผลกระทบก็ได้ปิดตั วลง ทำให้เดื อดร้อนกันทั่วหน้า ทั้งนี้ ทางรั ฐบ าล

ได้ทำการออกม าตรการเยี ยวย า ช่วยหลายโครการ โดยล่าสุด ที่เพิ่งทำการอนุมั ติ

และกำลังจะเ ปิดให้ลงทะเ บียนเร็วๆนี้ก็คือ เร ารักกัน

ล่าสุด สำหรับ โคร งการ เร ารักกัน ช่วยหลือผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ได้รับผลกระทบ

จากสถ านการณ์การแพร่กระจายของ CV นายกฤษฎา จีนะวิจา รณะ ปลัดกระทรวงกา รคลัง เ ปิดเผยว่า

คณะกร รมการกลั่นกรองโค รงการใช้เ งินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้านล้านบ าท ได้เห็ นชอบวงเ งินเยี ยวย า

ในโค รงการ ม.33 เร ารักกัน แล้ว เพื่อดูแลผู้ประกั นมาตร า 33 จำนวนกว่า 9 ล้ านคน ร ายละ 4,000 บ าท เป็นเวลา 1 เดือน

ซึ่งงบประมาณดังกล่าวโยกเ งินมาจาก พ.ร.ก.กู้เ งิน 1 ล้านล้านบ าท ก้อนฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคม

เนื่ องจากก้อนเยี ยวย าและดูแลเศร ษฐกิจจำนวน 5.5 แ สนล้านบ าทใช้ครบแล้ว

โดยกระทรวงแ รงงานจะเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ให้พิจ ารณาอนุมั ติโ ครงการได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้

ด้าน นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประ ธานเ ปิดงานสัมมนาแถลงแผนยุ ทธศ าสตร์

ก.ล.ต. ปี 2564 และปาฐกถาพิเ ศษ บทบ าทตลาดทุนกับการพั ฒนาเศร ษฐกิจของประเทศ ปี 2564

ระบุว่า การบริหารเศ รษฐกิจปี 2564 รั ฐบ าลต้องดำเ นินการ 3 เรื่องสำคั ญ ประกอบด้วย การเยี ยวย าและฟื้ นฟู

ทั้งนี้ มาตรการเยี ยวย าทำได้แค่ระยะสั้นเท่านั้น ไม่สาม ารถเยี ยวย าโดยการแจกเ งินไปได้ตลอด

ดังนั้นรั ฐบ าลต้องทำการฟื้ นฟู ช่วยเหลื อผู้ประกอบการผ่ านนโยบ ายการเ งินก ารคลัง ไปพร้ อมกันด้วย นอกจากนี้

ยังจะดูแลการแพร่ของ CV และการดูแลรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการกำหนดทิศทางเศรษ ฐกิจในอนาคตให้มีคว ามชัดเจน

โดยเฉ พาะเรื่องเศรษ ฐกิจสู่ควา มยั่งยืน

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกั นตนมาตร า 33 เตรี ยมรับเ งินเยี ยวย าจากโค รงการ เร ารักกันเร็วๆนี้

ข้อมูลsiamtopic