ร าค าท องคำวั นที่1 มีน าคม

วันที่ 1 มีนาคม 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:27 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ร าค านั้น ได้เริ่มป รับขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากช่วงที่ผ่ านมา ได้มีการปรับลดลงอย่ างต่อเนื่ อง

โดยวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 25,100 ข ายออกบ าทละ 25,200 บ าท ส่วนทองรูปพร รณ รับซื้อบ าทละ 24,650.16

ข ายออกบ าทละ 25,700 บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งร ายละเ อียดเหล่านี้ผู้บริโ ภคทุ กท่าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้อง

และชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่ อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแสดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เ ซ็นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เ ซ็นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผ ลิต

5. ต้องระบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมาคมผู้ค้ าทองคำ