บั ตรค นจนได้สิ ทธิอะไรบ้ าง ในเดื อนมีน าคม

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน เดือนมีนาคม รับเ งินพิเ ศษ 500 บ าท และเ งินเร าช นะ รวมเป็นวงเ งินทั้งสิ้น 7,000 บ าท

เ งินเข้าวันนไหนอย ากรู้เ ช็กเลย! ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน จะได้รับเ งินช่วยเห ลือจากภาครั ฐ

ทั้งการอุดหนุนซื้อสินค้ า ค่ าน้ำค่ าไฟ รวมถึงเ งินจากโครงการเร าช นะ 7,000 บ าท ที่รั ฐบ าลจะทยอยโอนเ งินให้

ร ายสัปดาห์ภายในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนวงเ งินจะเข้าวันไหนบ้ าง ไปดูพร้อมๆ กันเลย

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เ งินเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เ งินซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บ าทต่อเดือน กลุ่มที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี

จากเดิมได้รับ 300 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 800 บ าทต่อเดือน กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี

จากเดิมได้รับ 200 บ าทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บ าทเป็น 700 บ าทต่อเดือน ค่ ารถโดยสารสาธ ารณะ ได้คนละ 500 บ าทต่อเดือน

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐทุกคน *ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเ งินสดได้

วันที่ 5 มีนาคม 2564

เ งินเร าช นะเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งวดที่ 5 ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน

ทุกคนจะได้รับเ งินจากโครงการเร าช นะ เข้าบั ตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน

+ เ งินพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท

กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง

ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ ขนส่งสาธ ารณะที่เข้าร่วมเร าช นะ สามารถใช้สิ ทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เ งินเร าช นะเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งวดที่ 6 ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ทุกคนจะได้รับเ งินจากโครงการเร าช นะ

เข้าบั ตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธ ารณะที่เข้าร่วมเร าช นะ สามารถใช้สิ ทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เ งินเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เ งินช่วยเหลือ ค่ าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิ ทธิ์ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ลงทะเ บียนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ น้ำประปาไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด

เ งินช่วยเหลือ ค่ าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิ ทธิ์ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ที่ลงทะเ บียนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเ บียนเพื่อขอรับเ งินอุดหนุนค่ าไฟฟ้า

สามารถลงทะเ บียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเ งินค่ าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น

ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐต้องจ่ายเ งินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเ งินผ่านบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐคืนในภายหลัง

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เ งินเร าช นะเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งวดที่ 7 ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ทุกคนจะได้รับเ งินจากโครงการเร าช นะ

เข้าบั ตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ขนส่งสาธ ารณะที่เข้าร่วมเร าช นะ สามารถใช้สิ ทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เ งินเร าช นะเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ งวดที่ 8 ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ทุกคนจะได้รับเ งินจากโครงการเร าช นะ

เข้าบั ตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้ กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 800 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 675 บ าท กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บ าทต่อเดือน + เ งินพิเศษ 500 บ าท = 700 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเ งินเร าช นะ อีกงวดละ 700 บ าท ใช้สิ ทธิเร าช นะผ่านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง

ร้ านธงฟ้าประชารั ฐ ขนส่งสาธ ารณะที่เข้าร่วมเร า ช นะ

สามารถใช้สิ ทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64 ผู้พิการที่ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน จะได้รับเ บี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บ าท

ต่อเดือน ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาค าร 1,000 บ าทต่อเดือน (จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน)

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โอนเข้าบัญชีธนาค าร 800 บ าท และจะได้รับเ บี้ยความพิการเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเ บี้ยความพิการเข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

ขอบคุณ สนุกดอทคอม