ก องสล ากหาวิธีแ ก้ล อตเต อรี่แ พง

ร ายงานข่ าวจากสำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล เ ปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ออกประกาศรับสมั ครตัวแทนจำหน่ ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป

เป็นผู้ค้ าร ายเดิมที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ ายจีแอลโอ ออฟฟิเซี ยล เซลเลอร์ส

จำหน่ ายสล ากฯใบละ 80 บ าท ให้แก่ประชาช น เพื่อเป็นทางเลือกในการข ายลอตเตอรี่ตามร าค าที่กฎหมายกำหนดให้เ กิดประชาช น

แนวทางดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่สำนักงานสล ากฯ เตรี ยมออกมาช่ วยเหลือประชาช น แก้ปัญ หาลอตเตอรี่เกินร าค า

โดยจะเ ปิดรับสมั ครถึง 5 มี.ค.2564 นี้ และประกาศผลคัดเลือกตัวแทนภายในเดือน พ.ค.2564

เบื้ องต้นจะนำร่องเ ปิดรับสมั ครในกรุงเทพฯ และนนทบุรีก่อน โดยกรุงเทพฯจะเ ปิดรับสมั คร 50 จุด เขตละ 1 จุด

และนนทบุรี 6 จุด อำเภอละ 1 จุด เมื่อสมั ครเข้าร่วมและผ่ านการคัดเลื อกเป็นเครือข่ ายแล้ว จะมีโอกาสได้รับลอตเตอรี่จากสำนักงานสล ากฯ

ไปข ายเพิ่มจากงวดละ 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แต่ต้องห้ ามนำไปข ายต่อ หรือข ายเกิน 80 บ าท

พ ร้อมกับปฏิบั ติตามเงื่อ นไขที่กำหนดอย่ างเคร่งครัด โดยหากดำเ นินการและได้ผลดี สำนักงานสล ากฯ

จะพิจ ารณาขย ายเครือข่ ายลอตเตอรี่ 80 บ าทไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

สำหรับคุณสมบั ติผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ ายสล ากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว

ต้องมีจุดจำหน่ ายที่ตั้งชัดเจน ห้ ามเดินเร่ข าย ต้องดาวน์โห ลดแอพพลิเคชัน My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย

วัน เวลา และข้อมูลการซื้อข าย พร้ อมกับต้องนำวิธีการจำหน่ ายสล ากฯ 80 บ าท รวมถึงเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปข ายต่อ

หรือข ายเหมาออกไป และต้องมีกล้ องวงจรปิดบริ เวณจุดหน่ ายสล าก เพื่อบันทึกการซื้อ

ข ายสลากเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบ หรือร้องเรียน

นอกจากนี้ ยังกำหนดว่าต้องจำหน่ ายสล ากด้วยวิธีข ายปลีกให้กับผู้บ ริโภคโดยตรงเท่านั้น

ห้ามข ายส่งให้กับผู้ที่จะนำไปจำหน่ ายต่อไปอีกทอดห นึ่ง รวมถึงต้องเป็นคนจำหน่ ายเอง

แต่ถ้ามีลู กน้องต้องระบุร ายชื่อและแจ้งให้สำนักงานสล ากฯ รับทร าบ

ทั้งนี้ ต้องแต่งกายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงจะต้องข ายเฉพาะสล ากที่สำนักงานสล ากฯ จัดสรรให้เท่านั้น

ห้ามรับสล ากจากที่อื่นมาข ายเพิ่มเติม ที่สำคัญจะต้องมีการวางหลักประกัน 10% ของมูลค่ าร าค าสล ากที่ได้รับ

หากมีการปฏิบั ติผิดสั ญญาจะถูกยึดเ งินประกัน

สำหรับวิธีการคัดเลื อกเครือข่ ายจะนำข้อมูลของตัวแทนมาตรวจสอบว่าตรงกับคุณสมบั ติที่กำหนดหรือไม่

โดยหากมีผู้ผ่ านเก ณฑ์คุณสมบั ติเกินกว่าที่ต้องการ สำนักงานสล ากฯ จะใช้วิธีเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม

รวมถึงจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ ายจริงของผู้สมั คร

หากพบให้ข้อมูลเป็นเ ท็จจะยกเ ลิกทันที โดยหลังจากผ่ านตรวจสอบแล้วจะต้องเข้าอบรมการเป็นเครือข่ ายด้วย

โดยสิ่งที่เครือข่ ายจะได้รับ นอกจากได้สล ากเพิ่มเป็นงว ดละ 25 เล่มไปจำหน่ ายแล้ว ยังได้ตร าสัญลั กษณ์

จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส เพื่อเป็นการประชาสัมพั นธ์จุดจำหน่ ายเครือข่ ายด้วย

อย่ างไรก็ตาม สลากเตรี ยมรับสมั ครร้ านข ายลอตเตอรี่ 80 บ าท ได้เพิ่มเป็น 25 เล่ม เ ปิดรับสมั ครถึงวันที่ 5 มี.ค.นี้

ชี้ต้องทำตาม กติกาข ายลอตเตอรี่ร าค า 80 บ าท เท่านั้น

เรียบเรียง siamstreet