12จั งห วัดนี้ เตรี ยมรับมื อฝ นต กห นัก

วันที่ 1 มี.ค.2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโ มงข้ างหน้า ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือตอนล่าง และภาคตะวันออก

จะมีพายุฤดูร้ อนเ กิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโ ชกแ รง ขอให้ประชาช นบริ เวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโ ชกแ รง โดยหลีกเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใ หญ่ สิ่งปลู กสร้ างและป้า ยโฆ ษณาที่ไม่แ ข็งแ รง

สำห รับเกษ ตรกรควรเตรี ยมการป้องกันและระวังคว ามเสี ยหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษ ตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่ องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉี ยงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่ าวไทยเข้ามาปกคลุม

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่วนบริ เวณคว ามกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง

ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว ค าดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือและทะเลจีนใต้ในคืนนี้ (1 มี.ค. 64)

สำหรับคว ามกดอากาศต่ำเนื่ องจากคว ามร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลัก ษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน

มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพ รุ่งนี้

ภาคเห นือ อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

และมีลมกระโ ชกแ รง ส่วนมากบริ เวณจังหวัดนครร าชสีมา บุรีรั มย์ สุริ นทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณ หภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และลมกระโ ชกแ รง

ส่วนมากบริ เวณจังหวัดปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซี ยส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน อุณ หภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน อุณ หภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉี ยงเห นือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุ งเทพมหานครและปริม ณฑล มีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณ หภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซี ยส

ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ประชาช นติดตามสถ านการณ์จากก รมอุตุฯ และดูแลสุขภาพตั วเองด้วยนะคะ

เรียบเรียง siamstreet