เร าช นะ เ งินในแ อพห ายได้ยั งไง

เรี ยกได้ว่าทำเอาหล ายๆคนเดื อดร้ อนกันเป็นอย่ างมากเลยก็ว่าได้จ้า หลังผู้ประกอบการร ายห นึ่ง ที่เจอกับปัญ หา

แ อปพลิเคชั นถุงเ งิน ไม่สาม ารถตรวจสอบยอดเ งินได้ แต่สุดท้ ายยอดเ งินกลับห ายไป โดยผู้ใช้เฟ ซบุ๊กร ายห นึ่ง

ได้โพ สต์ลงในก ลุ่ม คนเมื องก าญจน์2 ระบุว่า

ฝากไว้เป็นอุทาห รณ์ สำหรับ… #ร้ านค้ าถุงเ งิน เราจะดูแต่ยอดร วมไม่ได้นะคะ

ปกติที่ร้ านก็ทำแบบนั้ น ( ปิดร้ าน ดูยอดรวมลงบั ญชียอดข าย ) แอปบอกเท่าไรก็เท่านั้น อีกวันตอน 20.00 น.

ดูยอดรวมในบั ญชีถ้าเข้าตรงคือโอเคแต่ วันนี้ ศุกร์ที่ 26/02

ระบบถุงเ งินมีปัญ หาแต่เช้า ลู กค้ าสแกนได้แต่ร้ านเ ช็คยอดไม่ได้ เผื่อไม่ให้ลู กค้ าเสียคว ามรู้สึกทางเราก็ให้สแกนแล้วจดไว้

( แ อปอะไร เวลาเท่าไร ยอดเท่าไร ) จนระบบสามารถเ ช็คยอดได้ เราก็ไล่ทีละร ายการ โอเคครบ

แต่ เฮ้ยยยย ยอดร วมหายอะ หายไปตั้ง 744 บ าท นั่งนับร ายการ 18 ร ายการ รวมยอดเกื อบ 3,000 แล้ว แต่ ระบบ

สรุปให้ 14 ร ายการ ยอดตามที่เห็นห ายไป 744 บ าท

รอลุ้นให้จนพ รุ่งนี้แล้วกันว่าเ งินจะเข้าครบไหมห รือต้องไปธนาค าร อ้าว…แล้วทุกวันที่ผ่ านมาล่ะ #คิดไปอีก

ไม่เคยมานั่งนับว่าวันนี้ลู กค้ าใช้ไปกี่ร ายการ

ดูแค่ว่าเ งินเข้าตามร ายการที่ลู กค้ าสแกน แล้วสรุปยอดตามที่ระบบคิดให้ตอนปิดร้ าน แล้ว….

#เ งินวันอื่นห ายมั่งป่ าวเนี้ ยะ ข า ย ข อ ง กว่าจะได้เห นื่อยนะ

ต ามนี้

ข้อมูลsiamtopic