ก ลุ่มเป ราะบ าง ตร วจส อบสิ ทธิ์ได้วันไ หน

ลงทะเบี ยนเร าช นะ กลุ่มไร้สม าร์ทโ ฟนต้องรอต รวจส อบสิ ทธิว่าผ่ านคุณส มบั ติเมื่ อไ หร่

และจะได้เ งินวันไห นเช็ กที่นี่ เร าลองช มพร้ อมกันเลย

ผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง สศค.

โฆษ กกระทรว งการค ลัง กล่ าวถึงคว ามคื บห น้าการเปิ ดลงทะเบี ยนเร าช นะ

เพื่อ ช่วยเห ลือกลุ่มไม่มีสมา ร์ทโ ฟน รวมถึงกลุ่ มที่ต้องการช่ วยเหลื อเป็น

พิเศ ษว่าขณ ะนี้มีจำน วนผู้เข้ าร่ วมโค รงการแล้วกว่า 1.5 ล้ านคน

โดยผู้ที่ลงท ะเบี ยนระหว่ างวันที่ 15 21 ก.พ. นี้ จะทร าบผ ลการคั ดกร องคุ ณสมบั ติใน

วันที่ 4 มี.ค. 64 และจะได้รับวงเงิ นครั้ งแ รกในวันที่ 5 มี.ค. 64

ส่วนผู้ที่ลงท ะเบี ยนระหว่ างวันที่ 22 ก.พ. 5 มี.ค. 64 จะทร าบผลการคั ดกร องคุณสมบั ติใน

วันที่ 15 มี.ค. 64 และได้รับวงเงิ นสิ ทธิค รั้งแ รกในวันที่ 19 มี.ค. 64

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่ านเก ณฑ์การคั ดกร องในโ ครงการเร าช นะ

จะต้องใช้จ่ ายสิ ทธิผ่ านบั ตรประชาช นกับร้ านค้ าที่เข้าร่ วมโ ครงการฯ จนถึงวั นที่ 31 พ.ค. 64

ข้อมูลmumkha