6ร าศีขาขึ้ น ด วงแ รง เส ริมด วงวิธีนี้

ดูด วงหมอไก่ พ.พาทินี บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ เดือนมีนาคม 2564 6 ร าศีต่อไปนี้มีเก ณฑ์ การงาน การเ งิน คว ามรัก

มีโอก าสสมหวังอย่ างแ รง แต่ต้องหนุนด วงช ะต าด้วยการทำบุ ญตามลิ สต์ดังต่อไปนี้

กลุ่มร าศีที่ด วงมาฟ้าเ ปิด ด วงขาขึ้น พุ่งแบบห ยุดไม่อยู่ : ร าศีสิ งห์ กุ มภ์ เม ถุน

ทั้ง 3 ร าศีนี้ ด วงดีขึ้นแบบไม่ธร รมดา เพร าะด วงดีแบบครบเซตทั้งการงาน การเ งิน แม้แต่คว ามรักยังดีเลย เรียกว่าโอก าสและวา สนามาแล้ว

มีโอก าสประสบความสำเ ร็จมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่ วงที่ผ่ านมา หากไปทำบุ ญตามนี้ด วงดีแน่นอน

การทำบุ ญตักบ าตร : หาโอกาสทำบุ ญด้วยการตักบ าตร และควรใส่ของหว านลงไปอย่ างน้อยสัก 1 อย่ าง

ทำบุ ญเกี่ ยวกับการศึ กษา : เนื่ องจากดาวพฤหั สบดีที่กำลังจะย้ ายร าศี จะย้ ายมาสถิตในตำแห น่งที่ให้คุณแก่ด วงช ะต า ซึ่งในทางโหร าศาสตร์

การศึ กษามีความหม ายถึงดาวพฤหั สบดี ถ้ามีโอก าสได้ทำบุญเกี่ ยวกับการศึ กษา จะดีอย่ างมาก

หาโอก าสไปไ หว้พระปางสม าธิ : หากมีโอก าสได้ไปไหว้ หรือได้ปิดทองจะดีมาก

กลุ่มร าศีที่ด วงการงานดัง ปัง ไปไกลเกินความฝัน : ร าศีเ มษ พฤ ษภ ตุ ลย์

ทั้ง 3 ร าศีได้รับอานิส งส์ผลดีจากการที่ดาวย้ าย ส่งผลทำให้ด วงช ะต าดีขึ้นอย่ างไม่น่าเ ชื่อ โดยมากจะเป็นเ รื่องของการงานที่ค่ อนข้ างดี

มีโอก าสสมหวังอย่ างมาก หากมีโอก าสให้ไปทำบุ ญดังนี้

ไ หว้พระด้ วยพวงมาลัยดอกด าวเรื อง : อานิส งส์จะส่งผลให้ชี วิตรุ่งเรื องก้าวห น้า

การทำบุ ญด้วยการไถ่ชี วิตสั ตว์ : ด วงช ะต าเพิ่งจะเ ริ่มดีขึ้น หากมีโอก าสไปทำบุญไถ่ชี วิตสั ตว์ก็จะดีมาก

ไ หว้พระ 5 วัด : หากมีโอก าสได้ไปไ หว้พระ 5 วัด จะถือว่าเป็นมงคลอย่ างยิ่ง

ส่วนร าศีอื่นๆ ด วงช ะต าอาจจะยังเรี ยบๆ อยู่ ถ้ามีโอก าสได้ไปไหว้พระทำบุ ญตามนี้ รับรองคว ามโ ชคดีจะมาเยื อน

ทำบุญตักบ าตรในวันเ กิดของตนเองทำบุ ญสงเคร าะห์ผู้ย ากไร้หรือผู้ด้อยโอก าส

ข้อมูลthairat